آثار و پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری

آثار و پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری

همان‏گونه که فساد معلول عوامل متعدد و گسترده‏ای است، آثار و نتایج ناشی از آن در جامعه نیز بسیار پراکنده است. فساد همچون غده‏ای سرطانی است که آسیب‏های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می‏سازد. تداوم پدیده فساد در جامعه باعث سود بردن بخش‏های ثروتمندتر از آن می‏گردد که نتیجه آن، بر دوش کشیدن ضرر و زیان این پدیده توسط اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه می‏باشد. مسائلی چون انعام، پورسانت، هدیه هر چند که به صورت عادت و رسم درآید اما غیرقانونی است و موجب اغتشاش و کم رنگ شدن فعالیت‌های بخش دولتی می‌گردد و ارتباطات میان بخش دولتی و بخش خصوصی را نیز درهم می‌ریزد. علاوه بر این، به وجود آمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کم‏رنگ شدن کنترل‏های درونی و تشدید کنترل‏های بیرونی در سازمان، کم‏رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‏های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع جمعی، و کاهش کیفیت کارها در کلیه سطوح از پیامدهای این پدیده به شمار می‏روند. نهایت اینکه زمانی که فساد اداری گسترش یافته و تحمل می‏شود جوّ اخلاقی خاصی شکل می‏گیرد که در آن تخلف از هنجارهای ابتدایی اخلاقی به صورت هنجاری پذیرفته شده درمی‏آید. پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

 1. اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت.
 2. خنثی شدن تلاشهای دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و افزایش فاصله طبقاتی (آنها که استطاعت دارند، با پرداخت پول و رشوه از نتایج مطلوب بهره‌مند می‌شوند و افراد ناتوان از امکانات بی‌بهره می‌مانند )و مانع رشد رقابت.
 3. زیانهای اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود،زیانهای سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیانهای اقتصادی.
 4. کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولتها و اختشاش در ارزشهای دموکراسی و اخلاقیات.
 5. از موانع توسعه پایدار به علل افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش بینی های اقتصادی ،کاهش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی.
 6. از جنبه های برون سازمانی که عوارضی ازقبیل، افزایش فاصله بین مردم ومسئولین، عدم اعتماد عمومی به کارکرد دولت، تخریب فرهنگ ملی کشور ، تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت .
 7. تخریب مشروعیت حکومت و ثبات سیاسی دولت (کسانی که از منافع ناشی از فساد بهره‌مند نمی‌شوند آزرده خاطر شده لذا در صدد برخواهند آمد تا رژیم حاکم را بی‌‌ثبات و آن را ساقط کنند. )و حاکمیت قانون؛ و کاهش احترام به قانون اساسی امکان سوءاستفاده از شغل و مقام اداری «در چارچوب قانون» و به دست آوردن امتیازات و منافع خصوصی به اصطلاح ـ «قانونی» باعث می‏شود که مقامات اداری از هرگونه مجازاتی احساس مصونیت و اطمینان کرده و مطمئن شوند که داشتن پول و ارتباطات با گروه‏های متنفذ آنها را از احتمال گرفتاری و مجازات به وسیله قانون نجات خواهد داد.
 8. کاهش فرصتهای سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمانها.
 9. افزایش هزینه زندگی مردم، همچون افزایش قیمتها .
 10. کاهش بهره وری، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف در سیستم می شوند؛ در صورت ترویج فساد، انجام کارها تا دریافت رشوه یا دیگر موارد خلاف به تعویق خواهد افتاد.
 11. خنثی کردن حرکت توسعه کشور (از طریق تخریب رقابت سالم در بازار) بعلاوه درجوامعی که میزان فساد بالا باشد، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی آن کشور با مشکل مواجه می شود.
 12. ازجنبه آثار و پی آمدهای سازمانی پدیده هائی ازقبیل: افزایش بیکاری پنهان، کاهش کارایی، افزایش فضای سوء ظن و بدبینی، به هدر رفتن نیروهای سازمانی ، تخریب فرهنگ سازمان بعنوان شیوه عمل سازمانی و جایگزینی ارزشهای مخرب، تشکیل گروههای غیررسمی که شدیدا در مقابل گروههای رسمی می ایستند، عدم رضایت مشتری ازخدمات دستگاه، افزایش انحصار و پنهان کاری را موجب می شود .
 13. از جنبه آثار فردی درنهایت باعث آسیب پذیری روحی وعاطفی و تنزل اخلاقی فرد می شود.