تحقیق درباره توسعه روستا

می‌خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سؤالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاسها است. مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیتها اختصاص داده میشود. رایجترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می‌رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلاً از 1 تا 5 برای مقیاس لیکرت 5 گویه ای) داده می‌شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می‌گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود (صمدی، 1392، 78-77). در پژوهش حاضر نیز از این مقیاس به منظور سنجش اطلاعات پرسشنامه استفاده شده است.
آلفای کرونباخ به طور کلی با استفاده از یکی روابط زیر محاسبه می‌شود.
یا
که در این روابط k تعداد سؤالات، واریانس سؤال i ام، واریانس مجموع کلی سؤالات، میانگین کوواریانس بین سؤالات و واریانس میانگین سؤالات می‌باشند (برگرفته شده از آلن و ین، 2002).
با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می‌توان نتیجه گرفت: (1) هر قدر همبستگی مثبت بین سؤالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شد و بالعکس، (2) هر قدر واریانس میانگین سؤالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، (3) افزایش تعداد سؤالات تأثیر مثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سؤالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، (4) افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سؤالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد. بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به 1 نزدیک‌تر با شد، همبستگی درونی بین سؤالات بیشتر و در نتیجه پرسش‌ها همگن‌تر خواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی 45% را کم، 75% را متوسط و قابل قبول و ضریب 95% را زیاد پیشنهاد کردهاند (کرونباخ، 1951). بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن را میتوان افزایش داد؛ بنابراین با توجه به تعاریف فوق میزان آلفای کرونباخ برای پژوهش حاضر به این صورت میباشد.
اولین گروه از افراد مورد مطالعه شده، مسئولین درگیر با امر گردشگری در شهرستان نیر است. جدول (4-1) میزان آلفای کرونباخ را برای گویههای این گروه نشان میدهد. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول زیر مشخص میشود که معیارهای مورد نظر از دیدگاه این گروه از پایایی مورد قبولی برخوردار هستند.
جدول (‏4-7) آزمون آلفای کرونباخ برای گویه های نظرات مسئولین نسبت به مؤلفههای استعداد گردشگری روستایی
Reliability Statistics
جاذبه گردشگری
Cronbach’s Alpha
N of Items
طبیعی
97/0
74
زیر ساخت
89/0
74
مدیریتی
76/0
74
فرهنگی
85/0
74
توسعه گردشگری روستایی از بعد کلی
91/0
74

دومین گروه از نمونه مورد پژوهش، مردم محلی است که به عنوان میزبانان گردشگران بوده و محدوده زندگی آن‌ها به عنوان مقصد این گردشگران است. جدول (4-2) میزان آلفای کرونباخ را برای مؤلفههای این گروه نشان میدهد. از دیدگاه مردم محلی، معیارهای اصلی تحقیق دارای پایایی قابل قبولی بوده و میتوان با استفاده از این معیارها به تحلیل توسعه گردشگری در شهرستان نیر پرداخت.
جدول (‏4-8) آزمون آلفای کرونباخ برای گویه های نظرات مردم نسبت به مؤلفههای استعداد گردشگری روستایی
Reliability Statistics
جاذبه گردشگری
Cronbach’s Alpha
N of Items
طبیعی
83/0
100
زیر ساخت
92/0
100
مدیریتی
78/0
100
فرهنگی
74/0
100
توسعه گردشگری روستایی از بعد کلی
86/0
100

گروه دیگر از نمونه پژوهش حاضر گردشگران و نظرات آن‌ها نسبت به توسعه امکانات گردشگری در شهرستان نیر و تأثیر آن نسبت به توسعه این شهرستان است. در جدول زیر میزان آلفای کرونباخ برای این گروه در خصوص مؤلفههای مورد نظر نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از آلفای کرونباخ برای معیارهای این گروه، مشخص میشود که تمام این معیارها از دیدگاه گروه مورد مطالعه شده از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.
جدول (‏4-9) آزمون آلفای کرونباخ برای گویه های نظرات گردشگران نسبت به مؤلفههای استعداد گردشگری روستایی
Reliability Statistics
جاذبه گردشگری
Cronbach’s Alpha
N of Items
طبیعی
82/0
200
زیر ساخت
89/0
200
مدیریتی
71/0
200
فرهنگی
85/0
200
توسعه گردشگری روستایی از بعد کلی
72/0
200

4-4- آمار استنباطی و تحلیل استعداد گردشگری روستایی شهرستان نیر
4-4-1- سنجش دیدگاه مسئولان نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر
یکی از عوامل سنجش توانها و قابلیتهای توسعه گردشگری و تأثیر آن بر زندگی ساکنان موجود در محدودههای گردشگری، دیدگاه مسئولان و معرفی محدوده مورد مطالعه از نظر آن‌ها و همچنین تأثیر قابلیتهای فوق بر روند توسعه و پیشرفت منطقه است. در پژوهش حاضر نیز قابلیتها و جاذبههای طبیعی، زیرساختها، سیستم مدیریت اداری و فرهنگی و ارتباط آن در توسعه روستاهای پیرامون از دیدگاه مسئولان مورد بررسی قرارگرفته است. جدول زیر نتایج این بررسی را نشان میدهد.
جدول (‏4-10) آزمون T تک نمونه‌ای در بررسی مؤلفههای پژوهش از دیدگاه مسئولان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *