به علاوه، نگرشها با اعمالی هم که ما در ارتباط با اشیاء موضوع نگرشهای خود انجام می دهیم پیوند دارند «هر روز صبح یک پرتقال می خورم»، «من همیشه به دموکراتها رای می دهم» بنابراین روانشناسان اجتماعی معمولا نگرشها را به عنوان یکی از اجزای یک نظام سه جزئی مطالعه می کنند که اعتقادات جزءشناختی، نگرشها جزء عاطفی و اعمال جزء رفتاری آن را تشکیل می دهند (هیلگارد و اتکینسون[۱] ۱۹۸۳، ترجمه کریمی، ۱۳۷۵) امروزه در تعریف نگرش ترکیبی از عناصر موجود در دو دیدگاه یادگیری و شناختی مورد توجه قرار دارد. نگرش نسبت به هوش، اندیشه، شخص، گروه و یا موقعیت. نگرش به عنوان جهت گیری پایدار با عناصر شناختی[۲]، عاطفی[۳]، رفتاری[۴] تلقی می شود. بخش شناختی نگرش شامل همه افکار، حقایق، دانشها و باورداشتهایی است که شخص در مورد موضوع نگرش دارد. بخش عاطفی شامل تمامی عواطف بویژه ارزش گذاری مثبت یا منفی شخصی نسبت به موضوع نگرش است. بخش رفتاری نگرش شامل آمادگی فرد برای پاسخ دادن و گرایش او به انجام عمل در مورد موضوع نگرش است. بنابراین نگرش از یک طرف با آموخته ها و تجارب قبلی ما و از سوی دیگر با برداشت ذهنی زمان حال ما در مورد موضوع نگرش در ارتباط است و در هر صورت واکنش مثبت یا منفی ما را نسبت به اشیاء، موقعیتها، سازمانها و مفاهیم و افراد برمی انگیزد (شریفی، ۱۳۷۷).

ویژگیها و ابعاد نگرش

علاوه بر عناصر فوق، نگرش دارای سه ویژگی است: نخست اینکه هر نگرشی شامل یک شیء، شخص، رویداد یا موقعیت است (موضوع نگرش). دوم آنکه نگرشها معمولا ارزشیابانه اند. و سوم آنکه نگرشها معمولا دارای ثبات و دوام قابل توجهی اند. از میان ویژگیها، ویژگی ارزشیابی کردن و از میان عناصر تشکیل دهنده، عنصر عاطفی، مهمترین مولفه های نگرش ها را تشکیل می دهند (کریمی، ۱۳۸۰)

هر یک از عناصر نگرش خود دارای دو بعد دیگر هستند: یکی نیرومندی یا شدت[۵] و دیگر درجه پیچیدگی[۶].

نیرومندی یا شدت، ترکیب جهت و نیرومندی نگرش نسبت به هر یک از عناصر است. عناصر نگرش از نظر درجه پیچیدگی نیز می توانند متغیر باشند. در بعد شناختی، اطلاعات شخصی نسبت به موضوع نگرش، ممکن است بسیار ساده یا مجموعه ای از اطلاعات پیچیده را شامل شود. بعد عاطفی ممکن است شامل یک علاقه یا نفرت ساده یا شامل علاقه ها و نفرتهای پیچیده و گوناگون باشد و بعد رفتاری از نظر میزان پیچیدگی می تواند از رفتار ساده در مقابل موضوع نگرش تا رفتارهای پیچیده تر را در مورد آن دربرگیرد (کریمی، ۱۳۸۰).