معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

در این قسمت به معرفی معیارهای عملکرد زنجیره تأمین پرداخته و از میان آنان معیارهای مورد نظر برای سنجش اثر RFID در زنجیره تامین انتخاب می شوند. هر معیار عملکرد یا گروهی از معیارهای عملکرد برای تعیین میزان کارایی و اثربخشی یک سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. معیارهای عملکرد مؤثر, دارای خصوصیاتی هستند که بر نحوه ارزیابی­شان از سیستم موجود اثر می گذارد. 1- کلی بودن[1] یعنی اندازه گیری تمام جنبه های یک موضوع 2- جهانی بودن به معنای اینکه معیار مذکور, مقایسه تحت شرایط متفاوت را امکان پذیر سازد. 3- قابل اندازه گیری بودن (داده­های مورد نیاز قابل اندازه­گیری باشند) 4- سازگاری با اهداف سازمان. برای اینکه بتوان میزان اثر بخشی و کارایی هر زنجیره تأمین را بررسی کرد انتخاب معیارهای عملکرد ضروری به نظر می رسند. متخصصین به شیوه­های مختلف به بررسی این موضوع پرداخته­اند و معیارهای گوناگونی را به عنوان مبنا برای سنجش زنجیره تأمین در نظر گرفته­اند(وان، 2010).

یکی از اولین تقسیم بندی های صورت گرفته، تقسیم بندی نیلی[2]  است که معیارهای کیفیت, زمان, انعطاف پذیری و هزینه را در نظر گرفته است.

چان، هفت مشخصه را که نشان دهنده عملکرد زنجیره تأمین است شناسایی کرده است. دو مشخصه کاملاً کمی هستند (هزینه و استفاده از منابع) و پنج مشخصه دیگر کیفی (کیفیت، انعطاف پذیری، وضوح[3]، اعتماد،نو آوری). بیمون نشان می دهد که اکثر مدلهای زنجیره تأمین دو معیار عملکرد را مورد استفاده قرار داده اند 1- هزینه 2- ترکیب هزینه و پاسخگویی به مشتری(زارع و همکاران، 1376).

هدف از انجام تحقیق حاضر یافتن بهترین معیار عملکرد برای زنجیره تأمین نیست و فقط از میان معیارهای معرفی شده در ادبیات موضوع، چهار معیار کلی که تقریبا تمامی معیارها را در برمی­گیرد، برای تعیین اثر RFID انتخاب می­شوند. بر طبق ادبیات موضوع معیارهای هزینه, کیفیت, انعطاف پذیری و وضوح  در اکثر مدلهای زنجیره تأمین مورد استفاده قرار گرفته­اند. بنابراین در تحقیق حاضر نیز این چهار معیار مبنا قرار داده شده و کارکردهای فناوریRFID با توجه به این چهار معیار مورد بررسی قرار می­گیرند. در ادامه تعریفی مختصر از این چهار معیار می­دهیم.

  • هزینه: سود یک سازمان مستقیماً از هزینه عملیاتش تأثیر می گیرد. مانند حداقل کردن هزینه تولید, حداکثر کردن بازگشت سرمایه، حداقل کردن سرمایه درگیر در موجودی، حداکثر کردن فروش, حداقل کردن هزینه­های کنترل موجودی.
  • کیفیت: این معیار مستقیماً با سطح رضایت مشتری از محصول و خدمات ارائه شده برای محصول ارتباط دارد. مانند: حداقل کردن تاخیر در تولید, حداقل کردن زمان پاسخگویی به درخواست مشتریان, حداقل کردن زمان پردازش, حداقل کردن دوباره کاریها
  • انعطاف پذیری اعضاء زنجیره: درجه ای از توانایی زنجیره عرضه در واکنش به نوسانات تصادفی در الگوی تقاضا مانند: مدیریت و پیش بینی تقاضا و کاهش اثر شلاقی[4](تغییرات نامنظم در سفارشات طی زنجیره تامین)
  • شفافیت و وضوح: هر زنجیره تأمین از تأمین کنندگان, تولید کنندگان, توزیع کنندگان و مشتریان تشکیل شده است. میزان وضوح در یک زنجیره تأمین, صحت و سرعت انتقال اطلاعات را بین این عناصر نشان می­دهد(لوی، 2009).

1-Inclusiveness

1-Neely

2– Visibility

[4] Bull Whip Effect