منابع پایان نامه با موضوع مقدار خطا

خاک محتوی 25 درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(82/1)81/56
(7/0)9/98
(23/0)35/1
(06/0)53/0-
99/0
0001/0>
پنبه
(85/2)44/51
(84/0)2/99
(87/0)36/3
(06/0)53/0-
98/0
0001/0>
ذرت
(06/1)13/86
(47/0)24/99
(95/1)86/7
(14/0)87/0-
96/0
0001/0>
سویا
(45/0)69/87
(67/0)06/98
(33/0)13/2
(29/0)49/1-
93/0
0001/0>
آفتابگردان
(34/1)86/59
(84/0)43/98
(4/0)13/3
(07/0)79/0-
98/0
0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-30: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ

جدول 4-27: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی 50 درصد خاک برگ
گیاه
Min
Max
EC50
b
R2
P-value
برنج
(09/2)12/61
(84/0)14/99
(7/0)17/3
(07/0)62/0-
98/0
0001/0>
پنبه
(05/2)03/62
(6/0)35/98
(6/0)41/2
(06/0)5/0-
98/0
0001/0>
ذرت
(5/1)03/77
(46/0)83/98
(12/2)95/8
(07/0)7/0-
98/0
0001/0>
سویا
(74/0)46/81
(77/0)92/98
(53/0)51/3
(19/0)2/1-
95/0
0001/0>
آفتابگردان
(25/2)9/55
(73/0)34/98
(07/1)09/5
(05/0)61/0-
98/0
0001/0>
* اعداد داخل پرانتز نشان دهنده مقدار خطای استاندارد(SE) در سطح احتمال خطای 5 درصد می باشند.

شکل 4-31: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی نسبت به مقادیر مختلف علف کش توتال در خاک محتوی 75 درصد خاک برگ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *