دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، جرم انگاری، مجازات اسلامی

ق.ا.
قانون اساسی
ق.م.ا
قانون مجازات اسلامی(۱۳۷۵)
ق.م
قانون مدنی
ق.م.ج.ن.م.ج.ا.ا
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۲)
ق.م.ع
قانون مجازات عمومی(۱۳۰۴)
ق.ت
قانون تعزیرات (۱۳۶۲)
ق.ت.ا.و
قانون تصدیق انحصار وراثت (۱۳۰۹)
ق.ت.ا
قانون تامین اجتماعی
ق.آ.د.ک
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(۱۳۷۸)
ق.آ.د.م
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(۱۳۷۹)
ق.ت.م.م.ا.ا.ک
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری(۱۳۶۷)
ق.ت
قانون تجارت(۱۳۴۷)
ق.ا.ن.ا.ک
قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور(۱۳۶۹)
ش
شماره
چ
چاپ
ج
جلد
ص
صفحه
فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
۳-۲-۳-۶- مبحث ششم: فقدان خصوصیت خاص در قربانی جرم ۳۲
۳-۲-۴-گفتار چهارم:نتیجه حاصله و بحث مطلق و مقید بودن ۳۴
۳-۲-۴-۱-مبحث اول: اضرار واقعی یا بالفعل ۳۶
۳-۲-۴-۲- مبحث دوم: نوع خسارت ۳۸
۳-۲-۴-۳- مبحث سوم: مستقیم بودن خسارت ۳۹
۳-۲-۵-گفتار پنجم: رابطه علیت ۳۹
۳-۳- بخش سوم: رکن روانی ۴۰
۳-۳-۱-گفتار اول: اهمیت موضوع ۴۰
۳-۳-۲-گفتار دوم: علم و آگاهی مرتکب ۴۰
۳-۳-۲-۱- مبحث اول: سوء نیت عام ۴۲
۳-۳-۲-۲- مبحث دوم: سوءنیت خاص ۴۳
فصل چهارم ماهیت، ادله اثبات، مجازات جرم سوءاستفاده و چگونگی جبران خسارت ۴۴
۴-۱- بخش اول:ماهیت و ادله اثبات جرم سوءاستفاده ۴۴
۴-۲-۳-گفتار سوم: مجازات تبعی ۴۹
۴-۲-۴-گفتار چهارم: تخفیف مجازات ۵۰
۴-۲-۵-گفتار پنجم: تعلیق مجازات و آزادی مشروط ۵۱
۴-۲-۵-۱- مبحث اول: تعلیق مجازات ۵۱
۴-۲-۵-۲- مبحث دوم: آزادی مشروط ۵۳
۴-۲-۶-گفتار ششم: معاونت در جرم ۵۳
۴-۲-۷-گفتار هفتم: تعدد جرم ۵۴
فصل پنجم ارتباط جرم سوءاستفاده ۵۶
۵-۱- بخش اول: عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت درامانت ۵۶
۵-۱-۱-گفتار اول: تصاحب و به مصرف رساندن ۵۷
۵-۱-۲-گفتار دوم: سوء نیت ۵۸
۵-۱-۳-گفتار سوم: تغییر مالکیت شیی مورد امانت به ضرر مالک ۵۸
۵-۱-۴-گفتار چهارم: منقول بودن مال مورد امانت ۵۸
۵-۱-۵-گفتار پنجم: اشیاء مورد امانت به طور موقت سپرده شده باشد ۵۹
۵-۱-۶-گفتار ششم: اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده باشد ۵۹
۵-۲- بخش دوم: خیانت در امانت در قوانین متفرقه ۶۳
۵-۲-۱-گفتار اول: خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک ۶۳
۵-۲-۲-گفتار دوم: خیانت در امانت در قانون تجارت ۶۳
۵-۲-۳-گفتار سوم: خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی ۶۴
۵-۲-۴-گفتار چهارم: خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت ۶۴
۵-۳- بخش سوم: جرم سوءاستفاده بعنوان صورت خاص و یا در حکم خیانت در امانت ۶۵
نتیجه گیری ۶۹
منابع و مآخذ ۷۱
چکیده
سفید امضاء ورقه ایست که به صورت ناقص تنظیم، و دارای امضاء و یا مهر امضاء است و به شخص سپرده یا شخص به هر طریقی آن را بدست آورده، و قسمت های خالی را تکمیل و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن بکار می برد. مثلاً (الف) چکی را که صرفاً امضاء در ذیل آن وجود دارد به (ب) می سپارد و به او دستور می دهد که آن قسمت های ناقص را تکمیل و طبق آن قرارداد، به (ج) تحویل دهد ولی (ب) از این وضعیت سوء استفاده می نماید خواه مرتکب، مبلغ را خواهد بر اراده صاحب سند در چک قید نماید و خواه به هر طریق دیگری در آن دخل و تصرف نماید، با تجمع ارکان متشکله جرم سوء استفاده، این جرم محقق خواهدشد. در این جرم لازم نیست که حتماً بین سپارنده سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء بصورت مادی شرط باشد. بلکه اگر مرتکب آن را به هر طریقی بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط، جرم مذکور تحقق پیدا نماید. جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا مهر در ماده ۶۷۳ ق.م.ا (۱۳۷۵) توسط مقنن جرم انگاری گردیده ماده مذکور مقرر می دارد: ((هرکس از سفید مهر یا امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورد سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد)). لازم به ذکر است اولین بار در سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی جرم انگاری شده است. لذا این جرم اکنون قدمتی هشتاد و هشت ساله دارد. شرایط مقدم و لازم برای تحقق رکن مادی این جرم عبارتند از: وجود ورقه واجد امضاء کامل نبودن متن سند، عدم ضرورت سپردن، فقدان اهمیت مطالب مندرجه، فقدان خصوصیت خاص در مرتکب جرم و قربانی جرم و… علاوه بر موارد مارالذکر، مرتکب باید دارای سوء نیت بوده والا بدلیل فقدان رکن روانی جرم مذکور واقع نخواهد شد. همچنین، جرمی با ماهیت بازدارنده بوده، لذا مشمول مرور زمان می شود. اگرچه، جرمی غیرقابل گذشت است، اما قاضی می تواند در صورت شرایط لازم، مجازات مرتکب را تخفیف دهد. مسائل راجع به تعدد و آزادی مشروط و همچنین معاونت در جرم و تعلیق مجازات، وفق مقررات جاریه در این جرم قابل اعمال خواهد بود. نکته ای که در اینجا لازم است عنوان شود این که، صدر ماده مذکور با ذیل آن، در تعارض اساسی می باشد.
کلید واژگان: سوء استفاده – صور خاص خیانت در امانت – جعل – سفید امضاء
فصل اول
کلیات
مقدمه
در حقوق ایران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌”فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ، خیانت‌ در امانت‌” است‌ و می‌گوید:” هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضا
یی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هرطریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.”
در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ کرده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید کند به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ است. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌.
بنابراین‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ کننده‌ی‌ سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به‌ عنف‌ و تهدید واکراه‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌سفید امضاء یا سفید مهر کرده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرایم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ جرایم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرایم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت‌در امانت‌های‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌
از جهت اعمال قواعد ، سوء استفاده از سفید امضاء در واقع خیانت در امانت یا نیابتی است که به دارنده داده شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب ۶۷۳ نیز سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء را زیر عنوان خیانت در امانت طرح کرده است ( ماده ۶۷۳ ) ، ولی در تعریفجعلو تزویر میخوانیمعبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . » رویه قضائی نیز سوء استفاده از سفید مهر یا امضاء را از مصداقهای جعل نمیداند .
از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و… ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید.زیرا اغلب مؤلفینیکه در قالب کتاب،تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار دادهاند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.
ولی در این تحقیق سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود.
طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است.به طوری که دراثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم،آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند.
۱-۱- بیان مسئله
سوء استفاده از سفید امضاء از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت است اهمیت جرایم علیه اموال تا اندازهای است که در حدیث نبوی حرمت مال مسلمان را به مانند حرمت خونش دانستهاند.(حرمه مال المسلم کحرمۀ دمه).سوء استفاده از سفید امضاء ورقه ایست،که به صورت ناقص تنظیم گردیده،و به شخص سپرده و یا آن را،به هر طریقی بدست آورده و پس از تکمیل قسمت های ناقص،از آن استفاده سویی که باعث اضرار بالفعل به مالک آن می شود،می نماید. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در صورت فقدان این جرم،مجازات مرتکب،منتفی می گردید؟ باید گفت که، در صورت فقدان جرم انگاری این ماده، در صورت سوء استفاده مرتکب از سند سفید امضاء(یا مهر امضاء)، دو عنوان کلی جعل و خیانت در امانت حسب مورد در خصوص موضوع قابل صدق تلقی می شد.بدین نحو که، چنانچه مرتکب از سفید امضاء که به وی سپرده شده، و بنا بر استرداد یا به مصرف معینی رساندن بوده، و شخصی بر خلاف اراده صاحب آن،مندرجات آن را تکمیل و از آن سوء استفاده نماید، خواه این رفتار در جهت مصرف آن سند باشد مثلا نیت صاحب سند، مصرف در مراسم سوگواری امام حسین (ع) باشد ولی مرتکب آن را در جهت مدرسه سازی مصرف نموده، و خواه در مبلغ مندرجه باشد، مرتکب جعل و در صورت استفاده، مرتکب استفاده از سند مجعول و چون در امانت خیانت نموده، مرتکب جرم خیانت در امانت هم گردیده، مجموعا مورد از موارد تعدد مادی جرم و قاعده جمع مجازات اعمال خواهد شد. اما مقنن،با وضع ماده ۶۷۳ ق.م.ا به این منازعاتخاتمهدادهاست.نکته دیگری که بایدعنواننمودآن است که، برای تحقق جرم سوءاستفاده،ضرربالفعل باید وجود داشته باشد. یعنی آنچنان ضرری که فعلیت داشته باشد. در مقابل ضرر بالفعل، ضرر بالقوه وجود دارد. ضرر بالقوه ضرریست که این پتانسیل را دارد که به صاحب آن ضرر وارد نماید.
اما با توجهبهپیشینه جرم سوءاستفاده،درقانون مجازاتعمومی (۱۳۰۴) و قانون تعزیزات (۱۳۶۲) و بکاررفتن واژه خسارت در آن مواد، باید قایل به این نظر شد که برای تحقق جرم مذکور، خسارت بالفعل شرط است.
برای تشریح ابعاد مسئله لازم است ارکان متشکله و شرایط مقدم و لازم برای تحقق این جرم عنوان شود، که در این رساله به جنبه های مختلف آن توجه خواهد شد.
۱-۲- علل انتخاب موضوع
یکی از علت های انتخاب این موضوع، علاقه شخصی محقق، به بررسی موضوع در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده، و با توجه با اهمیت اموال و دارایی که از آنها در قرآن
یاد گردید (در قرآن از اموال و اولاد تحت عنوان فتنه یاد می نماید) و همچنین روایت نبوی، که حرمت مال مسلمان به مانند حرمت خون اوست، حکایت از اهمیت موضوع مال بوده،لذا نگارنده را مجاب نموده تا در خصوص آن، مطالبی را در قالب پایان نامه، ارائه نماید. شاید این تصور مطرح شود که سوء استفاده از سفید امضاء، صرفاً جرم علیه اموال و مالکیت است. یا اینکه جرم علیه امنیت و آسایش هم تلقی می شود. در اینجا باید گفت که، ممکن است جرمی علیه اموال و مالکیت باشد اما علیه امنیت و آسایش نباشد مانند شکستن یک لیوان. یا ممکن است جرمی علیه آسایش و امنیت عمومی باشد، اما علیه اموال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *