منابع مقاله درمورد رهبری تحول آفرین

……………………………………………………………………………………… ۵۵
۲-۱۵)مدل های تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۲-۱۵-۱) مدل” می یر و آلن”…………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۲-۱۵-۲) مدل “مایر و شورمن”…………………………………………………………………………………………………….۶۱
۲-۱۵-۳)مدل “جاروس “و همکاران……………………………………………………………………………………………..۶۱

۲-۱۶)انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۲-۱۷) عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۱۸)دیدگاه های ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………… ۶۶
بخش دوم
۲-۱۹)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۲-۱۹-۱)بررسی آثار رهبری تحول آفرین بر تعهد به تغییرات در میان معلمان هنگ کنگ ……….۶۸
۲-۱۹-۲)بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان……۶۹
۲-۱۹-۳) بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و تعامل گرا با تعهد سازمانی معلمان ……………………..۶۹
۲-۱۹-۴)رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران و ابعاد تعهد سازمانی کارکنان ادارات
ورزش و جوانان خراسان شمالی …………………………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۱۹-۵)مطالعه سانتوز…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۲-۱۹-۶)مطالعه هاسکت و همکاران…………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۲-۱۹-۷)مطالعه«تسای»و «وانگ»………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۲-۲۰)چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۳-۲) روش تجزیه و تحلیل داده های آماری …………………………………………………………………………………… ۸۳
۳-۳)روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………… ۸۵
۳-۴)ابزار اندازه گیری داده ها…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
عنوان صفحه
۳-۴-۱) پرسشنامه جهت اندازه گیری رهبری تحول آفرین ……………………………………………………….۸۶
۳-۴-۲) پرسشنامه جهت تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………….۸۶
۳-۵) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….۸۶
۳-۶)پایایی (اعتماد پذیری ) پرسشنامه …………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۷)روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………….۸۸

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۴-۲) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………… ۹۲
۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۴) آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۴-۵)یافته جانبی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۵-۲) نتایج آمارهای توصیفی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۵-۳) نتایج آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
۵-۴) محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۵-۵) پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
۵-۶) پیشنهادات تجربی محقق ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۶-۶) پیشنهاداتی برای محققین آینده…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
ضمیمه ها
ضمیمه الف : مستندات تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………….. ۱۳۰
ضمیمه ب : پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

فهرست جداول
عنوان صفحه
فصل دوم
جدول(۲-۱): تفاوت بین رهبری و مدیریت …………………………………………………………………………………. ۲۲
جدول(۲ -۲ ): مدل تحلیلی پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۸۰
فصل چهارم
جدول(۴-۱): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………. ۹۲
جدول(۴-۲) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… ۹۳
جدول(۴-۳) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… ۹۴
جدول(۴-۴) توصیف متغیر ویژگی های آرمانی…………………………………………………………………………………. ۹۵
جدول(۴-۵) توصیف متغیر رفتار های آرمانی……………………………………………………………………………………. ۹۶
جدول(۴-۶) توصیف متغیر انگیزش الهام بخش………………………………………………………………………………… ۹۷
جدول(۴-۷) توصیف متغیر ترغیب ذهنی………………………………………………………………………………………….. ۹۸
جدول(۴-۸) توصیف متغیر ملاحظات فردی……………………………………………………………………………………… ۹۹
جدول(۴-۹) توصیف متغیر سبک رهبری تحول آفرین………………………………………………………………….. ۱۰۰

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول(۴-۱۰) توصیف متغیر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………. ۱۰۱
جدول(۴-۱۱) ضریب همبستگی بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان ………. ۱۰۳
جدول(۴-۱۲) ضریب همبستگی بین ویژگیهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان ……………………… ۱۰۴
جدول(۴-۱۳) ضریب همبستگی بین رفتارهای آرمانی با تعهد سازمانی کارکنان …………………….. ۱۰۵ جدول(۴-۱۴) ضریب همبستگی بین ترغیب ذهنی با تعهد سازمانی کارکنان ………………………….. ۱۰۵
جدول(۴-۱۵) ضریب همبستگی بین انگیزش الهام بخش با تعهد سازمانی کارکنان ………………… ۱۰۶
جدول(۴-۱۶) ضریب همبستگی بین ملاحظات فردی با تعهد سازمانی کارکنان …………………….. ۱۰۷
جدول (۴-۱۷)خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
جدول(۴-۱۸)تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
جدول(۴-۱۹)ضرایب مدل های رگرسیون بین ابعاد سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی…۱۱۰

فهرست اشکال

عنوان صفحه
فصل اول
شکل(۱-۱) : مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۸
فصل دوم
شکل (۲-۱): رابطه قدرت و نفوذ رهبری ……………………………………………………………………………………….. ۴۱
شکل(۲-۲) : ابعاد رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی و رابطه بین آنها ……………………………………. ۷۹

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
فصل چهارم
نمودار(۴-۱): نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………….۹۲
نمودار(۴-۲): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………………..۹۳
نمودار(۴-۳): نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………۹۵
نمودار(۴-۴): هیستوگرام متغیر ویژگی های آرمانی ……………………………………………………………………….۹۶
نمودار(۴-۵): هیستوگرام متغیر رفتار های آرمانی ………………………………………………………………………….۹۷
نمودار(۴-۶): هیستوگرام متغیر انگیزش الهام بخش ………………………………………………………………………..۹۸
نمودار(۴-۷): هیستوگرام متغیر ترغیب ذهنی …………………………………………………………………………………۹۹
نمودار(۴-۸): هیستوگرام متغیر ملاحظات فردی …………………………………………………………………………..۱۰۰
نمودار(۴-۹): هیستوگرام متغیر سبک رهبری تحول آفرین ………………………………………………………….۱۰۱
نمودار(۴-۱۰): هیستوگرام متغیر تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………….۹۹

فصل اول
کلیات طرح تحقیق

۱)مقدمه
یکی از مباحثی که در حوزه تعهد سازمانی کارکنان مطرح است ، مبحث رهبری می باشد. رهبری یعنی اعمال نفوذ بر مردم به نحوی که مشتاقانه برای هدف های گروه فعالیت نمایند. قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویایی ها باشند. برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است سازمانها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند (جمشیدیان و یزدان شناس، ۱۳۸۷).
جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول آفرین خواهد بود. رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ی رضایت زیردستان قرار گرفته است(انصاری و تیموری،۱۳۸۶).
اندیشه تعهد، موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه، یکی از ارزشهای اساسی است؛ که سازماندهی بر آن متّکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی میشوند. اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد، برای اثربخشی سازمانی ضرورتی تام دارد. شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان، مرتبط یا وابسته می کند.کانتر نیز تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند ( به نقل از اسماعیلی، ۱۳۸۰).
در این فصل به چارچوب های اصلی تحقیق اعم از بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته شده است.

۱-۲) بیان مسئله
عصر حاضر،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *