4- گرایش به گنهکاری O 735- تنش ارگی O4 733-6-2 معرفی آزمون افسردگی بک 743-6-2-1 نمره گذاری آزمون افسردگی : 753-6-2-2 تخمین میزان افسردگی افراد: 763-6-2-3 معیارها و میزان های عددی آزمون افسردگی: 763-6-2-4 روش... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی : رگرسیون لجستیک-فایل تمام متن

مشخصات رساله/پایاننامه تحصیلیعنوان:بررسی عوامل مؤثر بر وضعیَت اشتغال فارغ التّحصیلان دانشگاهی 34 – 24 ساله استان کردستاننام نویسنده: ابوبکر حسینزادهنام استاد راهنما: دکتر حاتم... دنباله مطلب

پایان نامه روانشناسی در مورد : عملکرد تحصیلی

مقدمه 3بیان مساله 4اهمیت وضرورت 6اهداف پژوهش 9فرضیه های پژوهش 9تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  فصل... دنباله مطلب