منابع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

بوده است؛ یعنی اطلاعات و دادههای مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانهای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورتهای مالی... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بورس اوراق بهادار، بازده سهام

با پدیده “مصیبت برندگان” مواجه میگردند بنابراین مؤسسات تأمین سرمایه باید تعادل در تخفیف قیمت اولیه را به گونهای ایجاد نمایند که هم مشتریان خود را حفظ نمایند و هم سرمایهگذاران... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بازار سهام

درصدی از ارزش سرمایهگذاری انجام شده در آغاز دوره بیان میشود (نوروش، 1385 ،ص 32)59. 12 ـ 2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظارتعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد سود سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، صاحبان سهام

اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعّالیّتهای حسابداری را توصیف میکند امّا از لحاظ ملاک اندازهگیری بنیادی کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کالای سرمایه، تحقیقات علمی نیز مؤید... دنباله مطلب

منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضریب کاپا، کاربری اراضی، ماشین بردار پشتیبان، سلسله مراتبی

همیشه سبز، جداسازی اراضی زراعی دارای محصول و فاقد محصول و اراضی زراعی بایر بوده است. پس از آماده سازی تصاویر ابتدا سطوح آب از سایر پدیده‌ها با تصویر ماه آوریل جدا گشت. دلیل انتخاب... دنباله مطلب

منابع و ماخذ مقاله شبیه سازی

شود، در نتیجه پتانسیل الکتروستاتیکی در هر جزء محدود محاسبه میشود و این نتایج که قابل خواندن توسط نرمافزار گارفیلد هستند در این نرمافزار فراخوانی و میدان کلی به دست میآید. استفاده از... دنباله مطلب

منابع و ماخذ مقاله بهمنی، تناسبی، شمارندههای، کاتد

〗 میتواند از سیم آند به شعاع a تا r_c ارزیابی شود. بنابراین داریم:M=exp⁡∫_a^(r_c)▒〖[(D_α N_m V_0)/(r ln⁡(b/a))]〗^(1/2) dr M=exp〖[2((D_α N_m V_0 a)/(ln b/a))〗^(1/2) (√(r_c/a ) -1)] ... دنباله مطلب