انواع جوّ سازمانی

انواع جوّ سازمانی 2-2-2-1-دیدگاه هریسون هریسون 4 نوع از جو را در سازمان‌های امروزی با توجه به سبک رهبری مدیر تشخیص داد که عبارتند از: 1–  جوّ قدرت محور: در این نوع سازمان‌ها، ساختار... دنباله مطلب

تعرفه لوله بازکنی

تعرفه لوله بازکنی  و قیمت فنر زدن با توجه طول لوله ها متفاوت می باشد. همان طور که در نرخ اتحادیه لوله بازکنی که در پایین آمده است، با افزایش طول لوله مورد نظر، قیمت لوله بازکنی نیز... دنباله مطلب