معیارهایی که در تصمیم گیری برای ازدواج به شما کمک می‌کند

تعریف رضایت : رضایت حالت هیجانی است که بارسیدن به یک هدف پدید می‌آید(ذوالفقار‌،1380، ص 63). پار سونز، رضایت را به عنوان حالت درونی در مقابل خوشایندی که حالت ظاهری دارد مطرح می‌کند (... دنباله مطلب