اهداف سیاست پولی

اهداف سیاست پولی: سیاستهای پولی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله مقامات پولی جهت ایجاد تعادل در فعالیتهای اقتصادی صورت می‌گیرد (ماجدی و گلریز،1370:.261-262). اما عمده‌ترین... دنباله مطلب

تعریف بودجه

تعریف بودجه از زمان پیدایش واژه بودجه ، تعاریف متعددی از آن ارائه گردیده است که با توجه به نوع برداشت و نگاه افراد به موضوع بودجه متفاوت می باشد . در ابتدای امر، بودجه صرفاً به معنای... دنباله مطلب

انواع CRM

انواع CRM   با توجه به نقطه نظرات گوناگون می‌توان انواعی از CRMرا بیان کرد ولی انواع CRM که در ادامه بیان می‌شودمتداول‌ترین مدل می‌باشد. تنوع و گاهی اوقات اشتراک مفاهیم CRM از سه بعد... دنباله مطلب