. کلید واژهها: کاربرد اینترنت، ساختار و ویژگی های خانواده، پیامدهای اجتماعی استفاده از اینترنت. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 3 1-2- تعریف مساله و بیان نکات اصلی 4 1-3- اهمیت... دنباله مطلب

منابع مقاله با موضوع همبستگی پیرسون-فروش و دانلود فایل

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران درمدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران بود. روش پژوهش توصیفی و همبستگی میباشد. جامعه آماری شامل کلیه... دنباله مطلب

منبع مقاله با موضوع اختلال استرس پس از سانحه

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  با حرکات چشم و پردازش مجدد در کاهش نمرات آزمودنی ها در بعد ترس مرضی پرسشنامه... دنباله مطلب

مقاله درمورد دانلود واقعیت و خیال

فروید معتقد بود که شخصیت از سه بخش به هم پیوسته تشکیل شده است. هر کدام از این ساختارها- نهاد، من و فرامن- به گونه ای طرح ریزی شده اند که دارای کارکردهای روانشناختی مشخصی هستند و به شیوه... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سبک های دلبستگی

6  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  جدول 3-5 ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب میزان تحصیلات... دنباله مطلب