منابع پایان نامه ارشد با موضوع بستنی، پروبیوتیک، باکتری، لاکتوباسیلوس

این عمل معمولا ًبه وسیله پروتئین ها، فسفولیپیدها و امولسیفایرهای افزوده شده به مخلوط انجام می شود. قابلیت هم زدن با اندازه گیری اورران در فواصل یک دقیقه ای در حین انجماد مخلوط تعیین... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع بستنی، چربی، افزایش، باکتری

و همکاران (2009) ضمن گزارش اثر مثبت میکروکپسولاسیون در بستر آلژینات کلسیم بر بهبود بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در شرایط روده نشان دادند که قابلیت زنده مانی این باکتری در شرایط ترکیبی... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروبیوتیک، باکتری، بستنی، لاکتوباسیلوس

مقدار میکروارگانیزم پروبیوتیکهمانطور که قبلاً اشاره شد، پروبیوتیک هایی که به منظورایجاد اثرات مفید بر سلامت میزبان در ترکیب محصولات غذایی مورد استفاده قرار می گیرند، اغلب شامل... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروبیوتیک، تولید، باکتری، بستنی

، 2009). 2-3-4-4- کاهش کلسترول سرم79ثابت شده است که بیش-کلسترولی80 در مورد کلسترول بد (نوع LDL) با احتمال حمله قلبی همبستگی مستقیم دارد و درمان پدیده یاد شده، ریسک بیماری های قلبی را کاهش می دهد.... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروبیوتیک، باکتری، لاکتوباسیلوس، بیفیدوباکتریوم

2006). سالهاست که نقش لاکتوباسیلوس ها مانند سایر میکروارگانیسم های مفید مستقر در دستگاه گوارش، در کنترل و حفظ تعادل جمعیت میکروفلور روده با جلوگیری از جایگزینی و رشد میکروارگانیسم... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه توزیع فراوانی، سطح تحصیلات، انحراف معیار، شبکه های آبیاری

(هکتار)1آستارا–320032002آستانه23570–235703املش–350035004انزلی2220260048205تالش–15987159876رشت610981238623367رضوانشهر19548046100008رودبار1450192733779رودسر–107001070010سیاهکل29971436443311شفت1009542361433112صومعه... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های متغیر، ترغیب، ذهنی، بیشترین

بخش نمودار(4-6) هیستوگرام متغیر انگیزش الهام بخش با توجه به نمودار و جدول(4-6) فوق مشاهده می شود که متغیر انگیزش الهام بخش دارای کمترین مقدار 1 ، بیشترین 5 ، میانگین 9514/3 ، انحراف معیار... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های تعهد مستمر، ارباب رجوع، استقلال عمل، تعهد کارکنان

دادن اشیاء و انسان‌ها در سازمان از دیدگاه فایول بسیار مهم است.یکی از اصولی که در سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است اصل ثبات و پایداری شغلی در سازمان است . فایول اعتقاد دارد که برای... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمان، بهبود عملکرد، رفتار انسان، انسان کامل

می‌توان گفت نتیجه تلاش‌های اندیشمندان غربی و شرقی تا به امروز، به تئوری رهبری اصیل انجامیده است؛ این تئوری همه تلاش خود را به کار گرفته تا نواقص نظریه‌های دوره‌های پیشین را برطرف... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژه های رهبری، تئوری، کارکنان، 2005:

چهارگانه رهبری می توان سازمانها را از جهت سبک رهبری مورد سنجش قرار داد و رابطه بازدهی سازماندهی و نوع رهبری را مشخص ساخت. 2-6-3) رویکرد موقعیتی و اقتضاییرویکرد اقتضایی، رویکردی است که... دنباله مطلب