انواع CRM

انواع CRM   با توجه به نقطه نظرات گوناگون می‌توان انواعی از CRMرا بیان کرد ولی انواع CRM که در ادامه بیان می‌شودمتداول‌ترین مدل می‌باشد. تنوع و گاهی اوقات اشتراک مفاهیم CRM از سه بعد... دنباله مطلب