آستان قدس رضوی و علامه حلی

۸-بحرانی، یوسف، الحدایق الناظره، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۳۶۳ ش، جلد ۲۱، ص ۸۳٫
۹-بهوتی،منصور بن یونس،کشاف القناع،دار الکتب العلمیه،بی تا،چاپ ۳٫
۱۰-جبران ، مسعود ، فرهنگ الرائد ، ترجمه رضا انزابی نژاد ، ، چاپ دوم ، آستان قدس رضوی ، ج ۱ .
۱۱-حماد،نزیه،عقد صلح،دارالعلم،بی چاپ،دمشق ۱۴۱۶ق.
۱۲-زاهد بخاری ، محمدبن عبدالرحمن ، محاسن الاسلام ، دارالکتب العلمیه ، بیروت،بی تا .
۱۳-زحیلی، وهبه، الوصایا و الوقف فی الاسلامی ، دارالفکر المعاصر، بیروت،۱۴۱۹،چاپ دوم.
۱۴-زحیلی ، وهبه ، الفقه الاسلامی و ادلته ، دارالفکر المعاصر ، چاپ دوم ، دمشق ، ۱۴۱۸ ق. ۱۹۹۷م.
۱۵-سنهوری ، عبدالرزاق احمد ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید در ۱۰ جلد،دارالاحیا التراث العربی ،لبنان.
۱۶-شربینی،محمد ابن احمد،مغنی المحتاج،شرکه مصطفی البابی،بی تا،ج۲٫
۱۷-شرتونی ،سعید،اقرب الموارد،مکتبه لبنان،بیروت۱۹۹۲،چاپ دوم ج۶۱٫
۱۸-شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، موسسه المعارف الاسلامیه ، قم ، ، انتشارات حافظ، چاپ اول ۱۴۱۴ ق.
۱۹-ــــــ ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، انتشارات اسلامی ، قم ۱۴۱۰ ق.
۲۰-طوسی ، محمد بن حسن ، المبسوط ، چاپ اول ، المکتبه المرتضویه ، قم ، ۱۳۸۷ ق.
۲۱-علامه حلی ، حسن بن یوسف ، تحریر الاحکام ، موسسه الامام الصادق ، قم ، ۱۴۲۲ ق.
۲۲-فاضل مقداد ، مقداد بن عبدالله ، نضدالقواعد الفقهیه علی مذهب الامیه ،بی چا ، مکتبه آیه الله المرعشی ، قم ، ۱۴۰۳ ق .
۲۳-فیروز ابادی،محمد بن یعقوب،القاموس المحیط،دار احیا التراث العربی،بیروت،چاپ اول،۱۴۱۲٫
۲۴-قرطبی ، ابن رشد ، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد ، دارالکتب العلمیه ، چاپ دهم ، بیروت ،۱۹۸۸ م.
۲۵-میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسین ، جامع الشتات ، تصحیح مرتضی رضوی ، انتشارات کیهان ،
تهران،۱۳۷۱٫
۲۶-نجفی ، محمد حسن ، جواهر الکلام ، بیروت ، داراحیا التراث العربی ودارالکتب الاسلامیه ، چاپ ششم. ،
تهران ، ۱۳۹۴ ق.
۲۷-نووی، محیی الدین بن شرف، تحریر التنبیه، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۰، چاپ اول.
۲)کتاب های فارسی:
۲۸-اشرفی،احمد،مالکیت زمانی،چاپ اول ، تهران ،انتشارات گنج دانش،۱۳۸۶ش.
۲۹-امامی، سیدحسن،حقوق مدنی،تهران،انتشارات اسلامیه،چاپ۲۰، ۱۳۷۸ شمسی،جلد اول.
۳۰-بروجردی عبده ، محمد ، حقوق مدنی ، تهران،کتابخانه گنج دانش ،چ ۱،.۱۳۸۰٫
۳۱-بهجت،محمد تقی،جامع المسائل ،فقه استدلالی،دفتر معظم له،چاپ ۲،جلد۳،۱۴۲۶ه ق.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...