پور حیدری،سپیده، باقریان، فاطمه، دوست کام، محسن، بهادرخان، جواد (۱۳۹۲). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت جنسی و زناشویی در زوج های جوان، دانش پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره ۱، صص۲۲-۱۴٫
تاتینا بلداچی، ام لیلا. (۱۳۸۷). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار شاغل خدماتی شهر تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ترک لادانی، فاطمه؛ ملک پور، مختار؛گلپرور، محسن. (۱۳۸۷). تاثیر آموزش مهارت های زندگی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری دانشآموزان سوم تا پنجم ابتدایی، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوارسگان (اصفهان)، شماره سی و هفتم، ص ۸۲-۶۵٫
جلالی، امیر. (۱۳۸۰). بررسی تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر کیفیت زندگی بیماران پس از پیوند کلیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حجتی عابد، الهه. (۱۳۸۶). تاثیر خدمات کاردرمانی روانی- اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن روانی مرکز روزانه سینا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حسام زاده، علی. (۱۳۸۳). مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم با خانواده در مقیم سرای سالمندان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حق رنجبر، فرخ؛ کاکاوند، علیرضا؛ برجعلی، احمد؛ برماس، حامد. (۱۳۹۰). تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی، فصلنامه سلامت و روانشناسی دوره۱،شماره۱٫
خیاط زاده ماهانی، محمد. (۱۳۸۸). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی، کم توانی هوشی و مادران کودکان سالم، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره ۸۳٫
خیرآبادی، غلامرضا؛ ملکیان، آزاده؛ فخارزاده، مهناز.(۱۳۸۶). مقایسه شیوع افسردگی در مادران کودکان مبتلا به آسم و مادران کودکان مبتلا به دیابت نوع یک، مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره پنجم، شماره ۱/۲۱
درویشی، ولایت الله.(۱۳۹۲). مهارت های زندگی را بیاموزید، چاپ اول، تهران، انتشارات تزکیه.
دهی، منیژه؛ جهانگیری، لیلا؛ توکل، خسرو؛ تک فلاح، لیلا؛ کریمی، فتانه. (۱۳۸۶). بررسی ارتباط اضظراب والدین و کیفیت زندگی نابینایان موسسه آموزشی ابابصیر شهر اصفهان در ابعاد خود مراقبتی، تحرک و فراغت، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال ششم، شماره سوم و چهارم، شماره مسلسل۲۲-۲۱٫
رضویان، فائزه.(۱۳۸۵). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه تهران پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.
ریتال ال، اتکینسون؛ ریچارد سی، اتکینسون؛ بم، اسمیت؛ ادوارد ای، بم؛ داریل جی، هوکسما، سوزان نولن. (۱۳۸۶). متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه براهنی، محمد نقی؛ بیرشک، بهروز؛ بیک، بهروز؛ زمانی، رضا؛ شاملو، سعید؛ شهر آرای، مهرناز؛ کریمی، یوسف؛گاهان، نیسان؛ محی الدین، مهدی؛ هاشمیان،کیانوش، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: ۲۰۰۰ ).
رئیسی، رویا؛ گنجی، فروزان؛ شاهمرادی، رضوان؛ مردان پور شهر کردی، الهام؛ شمیان، آلبرت؛ نکویی، افسانه؛ فانیان، نسرین؛ نیک فرجام، مسعود. (۱۳۹۱). تاثیر جلسات مشاوره حضوری آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان فرزندان خانواده های طلاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دوره ۱۴، شماره ۴، مهر و آبان ، ۳۷-۳۰ .
سازمان جهانی بهداشت. (۱۳۸۵). برنامه آموزش مهارت های زندگی ، ترجمه فتحی و همکاران، تهران معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس. (۱۳۸۶). تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران سال سیزدهم، شماره سوم، ۲۹۵-۲۹۰٫
سپاه منصور، مژگان. (۱۳۸۸). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی، مجله اندیشه رفتار، صص۹۳-۸۵٫
تقی زاده ،حسین، اسدی، راضیه. ( ۱۳۹۳). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی، مجله مطالعات ناتوانی، دوره۴، شماره۸، ص۷۴-۶۶٫
شریفی، احسان. (۱۳۸۹). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی همسران بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی.
صفر زاده، مریم. (۱۳۸۳). بررسی اثر بخشی آموزش در برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش آموزان دختران دبیرستان. رساله دکتری تخصصی روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی.
طارمیان، فرهاد. (۱۳۸۷). مهارتهای زندگی، تهران: انتشارات تربیت.
طیبی رامین، زهرا . (۱۳۹۲). اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.