آموزش ضمن خدمت کارکنان و کشورهای درحال توسعه

پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکتهای تجاری، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۱
پاکدامن، رضا، آشنایی با مقررات شرکتهای تجاری، ناشر: مؤلف، ۱۳۸۵
ثابتسعیدی، ارسلان، حقوق تعاون، تهران: دانشگاه پیامنور، ۱۳۸۰
جعفریلنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، ۱۳۶۷
حسنی، حسن، حقوق تعاونیها، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۱
خزاعی، حسین، شرکتهای تجارتی، جلداول، تهران: نشرقانون، ۱۳۸۵
ستودهتهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد دوم، نشر دادگستر، ۱۳۹۰
سلیم، غلامرضا، سیرتحول تعاون در ایران و جهان، تهران: مرکز انتشارات پیامنور،۱۳۹۱
شکیبامقدم، محمد، مدیریت تعاونیها، نشر میر، ۱۳۹۲
شیروانی، علیرضا، اقتصادو تعاون، انتشارات سازمان مرکزی تعاون، فروردین ۱۳۶۸
صفایی، سیدحسین؛ قاسمزاده، سیدمرتضی، اشخاص و محجورین، تهران: سمت، ۱۳۸۵
طالب، مهدی، اصول و اندیشههای تعاونی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۶
فتحی، کوروش، آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان،تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، ۱۳۷۳
فروحی، حمید، حقوق تجارت، جلدسوم، شرکتهای تعاونی، تهران: روزبهان،۱۳۷۴
کاتوزیان، ناصر، عقودمعین، جلد۱، گنج دانش، ۱۳۹۱
کاتوزیان، ناصر، عقودمعین، جلد۲؛ مشارکتها و صلح، گنج دانش، ۱۳۹۱
ب) مقالات
ابراهیمی ، علیرضا، تعاونیها: مبانی و ویژگیها،روزنامه ایران، سال سیزدهم، شماره۳۶۲۳، ۱۳۸۶
اکبری، هادی، عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونیها، روزنامه ایران، سال دوازدهم، شماره۳۵۳۷، ۱۳۸۵
پورسید، سیدبهزاد؛ محمود، مطهرپور، مجله مجلس و راهبرد، سال۱۹، شماره ۷۰، ۱۳۹۱
پویش، احمد، تعاونیها محور توسعه کشورهای جهانسوم( نقش تعاونیها در توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای درحال توسعه)، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، ۱۳۸۴
جعفرپیشه، جواد، تعاون و بازاندیشی در سیاستها، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول
حسینینیا، غلامحسین، رابطه دولت و تعاونی، روزنامه ایران، فروردین۱۳۹۱
دلانگیزان، سهراب، رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونیهای تولیدی، مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلداول، ۱۳۸۴
دلیر، مالک، بررسی نقش آموزش در تحقق اهداف تعاونیها، پیکنور، سال هفتم، شماره ۴، ۱۳۸۷
روزبهانی، ناصر(۱۳۸۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری( به انضمام گزارشهای کمیسیون ویژه بررسی و سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی)
سلیمانی سوچلمای، ابوالقاسم، نقش شرکتهای تعاونی در تأمین اشتغال، مجله تعاون،شماره ۴۰، ۱۳۷۳