گام سوم:معایب و محاسن هر انتخاب را بنویسید.
الف)راه حل اول:
معایب:…………………………………………………………………………………………………………………………
محاسن:……………………………………………………………………………………………………………………….
ب) راه حل دوم:
معایب:…………………………………………………………………………………………………………..
محاسن:………………………………………………………………………………………………………….
پ)راه حل سوم:
معایب:……………………………………………………………………………………………………………..
محاسن:…………………………………………………………………………………………………………..
گام چهارم: تصمیم خود را بگیرید و دلایل خود را برای این انتخاب ذکر کنید.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست منابع فارسی
– ادبی، راضیه. (۱۳۷۹). بررسی پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
استورا، اچ. ب. (۱۹۹۱). تنیدگی یا استرس. (ترجمه پریرخ دادستان ،۱۳۷۷). تهران: انتشارات رشد.
-اسلامی نسب ، علی. (۱۳۷۵). روانشناسی اعتماد به نفس. انتشارات مهرداد.
اسماعیلی، محمد. (۱۳۸۰). بررسی اثر آموزش درس مهارت های زندگی در تعامل با شیوه های فرزند پروری بر عزت نفس دانش آموزان استان اردبیل. فصلنامه پیام مشاوره، سال سوم، شماره ۶٫
احمدی زاده، محمد جواد. (۱۳۷۳). بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله بر برخی از ویژگی های شخصیتی نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه روزی بهزیستی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
آقاجانی، مریم. (۱۳۸۱). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.
امان الهی، عباس. (۱۳۸۳). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی، الهیات و تربیت بدنی در دانشگاه شهید چمران اهواز. مقاله برگزیده همایش منطقه ای روان شناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
اوتادی، مریم. (۱۳۸۰). تأثیر اشتغال زنان بر سلامت روان همسرشان. پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره، دانشگاه الزهرا (س).
باقری،منصور.(۱۳۸۰).نقش آموزش مهارتهای زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر وعزت نفس دانش آموزان پسر راهنمایی تهران.پایان نامه.
براندن، ناتیل. (۱۹۹۰). روان شناسی عزت نفس( ترجمه مهدی قراچه داغی ،۱۳۷۹). تهران: نشر نخستین.
بنی جمالی، شکوه السادات و احدی، حسن. (۱۳۷۳). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی. تهران: نشر نی.