آموزش مهارت های زندگی و فعالیت های اجتماعی

انتخاب قوانین فردی واقعی و منطقی
ادراک صحیح و درست از مسائل
اسنادهای صحیح و مناسب
پیش بینی احتمالات و نتایج به طور منطقی
تعیین اهداف فردی
تمرین مهارت های تصمیم گیری
۱۰- مهارت کنترل مشکلات
ب- مهارت های عملی شامل موارد ذیل می باشند :
۱- مهارت های ارتباطی : شامل برقراری ارتباط ا ولیه ( آغاز گر ارتباط بودن ) ، مکالمه ، گوش دادن فعال ، توجه نشان دادن ، بیان احساسات خود ، کنترل خشم و تعارض .
۲- مهارت های فرزند پروری : شامل تربیت اخلاقی و اجتماعی فرزندان
۳ – مهارت های مطالعه و تحصیل : شامل مدیریت زمان به طور موثر ، شیوه صحیح نوشتن مقالات ، کنترل اضطراب امتحان ، شرکت در بحث های گروهی و صحبت کردن در جمع .
۴- مهارت های کاری : شامل جستجوی کار ، مدیریت و نظارت ، کار به صورت گروهی ، مذاکره کردن ، کنترل موقعیت ها ، بدست آوردن اکثر موقعیت های کاری و ارائه و دریافت پسخوراند .
۵- مهارت های تفریحی : شامل جستجوی تفریحات ارضاء کننده و رضایت بخش ، تمایل به کسب مهارت در زمینه فعالیت های ویژه ، داشتن توانایی برای آرامش منفعلانه و دست یافتن به سر گرمی های شادی بخش و مناسب .
۶- مهارت های بهداشتی : شامل رعایت اعتدال در تغذیه ، اجتناب از سیگار کشیدن ، نوشیدن الکل و سایر مواد اعتیاد آور ، حفظ تناسب جسمانی ، کنترل استرس و رعایت تعادل مناسب بین کار ، روابط خانوادگی و اجتماعی و فعالیت های تفریحی .
۷- مهارت های مشترک اجتماعی : شامل همسایه خوب بودن ، شرکت در فعالیت های اجتماعی و فعالیت جهت تغییرات اجتماعی دلخواه و مناسب .
ج- مهارت های مربوط به احساسات :شامل : آگاهی از اهمیت احساسات ، توجه به خواسته ها و آرزوها ، احساس همدلی درونی ، اگاهی از احساسات بدنی ، توانایی تجربه ، احساس لذت ، عشق و محبت ، آگاهی کامل داشتن از محدودیت ها (مانند مرگ ) ، آرامش سازی و کنترل اضطراب و استرس ، احساس پذیرش خود و خود اثر بخشی ( به نقل از آقاجانی ، ۱۳۸۱) .
جدول (۲-۲)خلاصه برنامه ی آموزش مهارت های زندگی به منظور افزایش سلامت روان و عزت نفس کودکان
موضوع هدف و محتوای آموزشی نتایج
خودآگاهی – کمک به دانش آموز برای شناخت توانایی و کاستی های خود به صورت انتزاعی و خلاق
– تمرین پر کردن برگه ی اهمیت آشنایی با خصوصیات فرد
– بحث گروهی در خصوص ضعف خودآگاهی در ایجاد آسیب های روانی – اجتماعی
– بررسی رابطه ی بین احساسات وآسیب های روانی – اجتماعی افراد توانایی تجسم بصری علایق و استعدادها و شناخت فرد
هم دلی – کمک به دانش آموز برای پی بردن به اهمیت ابراز وجود به خصوص در موقعیت های دشوار
– بحث در مورد دلایل شایع عدم هم دلی بین افراد و لیست کردن آنها

Share this post

Post navigation

You might be interested in...