ابزارهای اندازه گیری و روش آلفای کرونباخ

۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵
۳-۶) روایی پرسشنامه:
روایی عبارت است از توافق بین نمره آزمون با صفت و خصیصه ای که آزمون برای اندازه گیری آن ساخته شده است .(کاپلان و ساکوزو،به نقل از شریفی،۱۳۷۷). جهت سنجش روایی این پرسش نامه از روایی محتوایی استفاده شده است که توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. برای تعیین روایی ابزارهای اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی به دفعات در اختیار اساتید راهنما و مشاور وسایر اساتید قرار گرفت و پس از دریافت نظرات و اصلاحات لازم، پرسشنامه نهایی بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی،آموزشی،فیزیکی و روانی برای پاسخگویان آماده شد.(کرمی،۱۳۹۱)
۳-۷) پایایی پرسشنامه:
منظور از پایایی میزان اعتمادی است که می توان به نتایج آزمون داشت.بدین معنا که اگر آزمونی را به طور متوالی و با فاصله زمانی کوتاه بر روی تعدادی از افراد اجرا کنند،نتایج بدست آمده باید از یک ثبات نسبی برخوردار باشد.به عبارت دیگر پایایی یک وسیله اندازه گیری به دقت آن ابزار اشاره می کند.در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ۱ استفاده گردیده است.(کرمی،۱۳۹۱)
“روش آلفای کرونباخ در شرایطی که نمرات سوالات نه تنها برای گزینه های دو ارزشی صفر و یک، بلکه برای گزینه های چند ارزشی(مانند طیف پنج درجه ای لیکرت) نیز به کار می رود”(مومنی و فعال قیومی،۱۸۹:۱۳۹۱). برای محاسبه ضریب پایایی ابتدا پرسشنامه برای اجرای مقدماتی بین تعدادی از افراد جامعه (۳۵ نفر) توزیع شد و پس از جمع آوری پرسشنامه ها، ضریب پایایی گویه ها با استفاده از نرم افزار SPSS2 محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محقق ساخته بررسی عوامل موثر بر اجرای ارزشیابی توصیفی۹۲/۰ به دست آمد. از آنجایی که “اگر ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از ۷/۰ باشد آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است”(مومنی وفعال قیومی،۱۹۲:۱۳۹۱)، مشخص می گردد که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. جدول زیر پایایی هریک از قسمت های پرسشنامه را نشان می دهد:
۳-۵) ضریب آلفای کرونباخ هریک از ابعاد پرسشنامه ها
پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ
عوامل موثر
بر اجرای ارزشیابی
توصیفی
عوامل مدیریتی
۸۱/۰
عوامل اموزشی
۸۰/۰
عوامل فیزیکی
۸۱/۰
عوامل روانی
۸۲/۰
پایایی کل
۹۲/۰
۳-۸) روش های جمع آوری اطلاعات:
اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، علاوه بر مطالعات کتابخانه ای و استفاده از سایت های اینترنتی و مجلات تخصصی که به منظور دست یابی به ادبیات نظری و پیشینه تحقیق انجام شد، در مرحله میدانی پژوهش از طریق اجرای پرسشنامه، جمع آوری شده است. برای اجرای پرسشنامه پس از مشورت با اساتید راهنما و مشاور ،پرسشنامه در سطح مدارس شهرستان میناب توزیع شدبا هماهنگی انجام شده با مدیران مدارس به نحو مطلوب جمع آوری شدکه همه ی ۱۶۲ پرسشنامه که به صورت نمونه انتخاب شده بود جمع اوری شد.