۱۰
۵
۵
۱۰
۵/۷
تهاجم فرهنگی
۱۰
۵
۱۰
۱۰
۷۵/۸
( احمدی دهکاء،۱۳۹۲ )
با استفاده از مطالب و جداول فوق می توان آینده انسان و جامعه ایرانی را سرشار از آسیب ها، تهدیدات و فرصت ها پیش بینی نمود. انتظار می رود مسئولان جمهوری اسلامی ایران ضمن الویت بندی تهدیدات فوق:
تهاجم فرهنگی
تحریم اقتصادی
حمله نظامی
با هوشیاری کامل و اتخاذ تصمیمات و تدبیرهای درست، ضمن سد نمودن مسیر این آسیب ها و تهدیدات، اراده ملت را برآینده تحمیل نموده و با استفاده از فرصتهای پیش رو به اهداف مورد نظر نائل گردند.
همانگونه که در جداول فوق مشخص گردید تهاجم فرهنگی در بالاترین سطح احتمال رخدادن قرار میگیرد. بنابراین لازم است ضمن بیان چرایی این موضوع،به اختصارجایگاه آن را در سه مدل واردن، موازنه تهدید و ماتریس تحلیل تشریح نماییم.
عرصه فرهنگی عرصه تهدیدنرم است. تهدید های فرهنگی که از آن به عنوان تهاجم فرهنگی و یا تهدید نرم یاد می شود به دنبال ایجاد انواع بحرانهای فرهنگی- سیاسی در جامعه برای دستیابی به اهداف و اغراض سیاسی می باشد. هدف اصلی از این نوع تهدید حذف باورمندی جامعه، سلب اراده و روحیه مقاومت در مجموع استحاله فرهنگی و سیاسی می باشد. در این نوع تهدید تلاش می شود ملتی دارای آرمان به ملت بی آرمان تبدیل شود آن هم به دست خود و الگوها ی رفتاری خود را در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به چالش بکشاند. امروزه تهدید نرم، موثرترین، کارآمدترین و کم هزینه ترین و در عین حال خطرناکترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه امنیت ملی یک کشور است، چون میتوان با کمترین هزینه با حذف لشکرکشی و از بین بردن مقاومت های فیزیکی به هدف رسید. ابعاد این جنگ و تهدید، گسترده تر و مخرب تر است، زیرا دین، فکر و آرمان ملت ها را آماج تهاجم خود قرار می دهد.
جنگ نرم را از دو جنبه می توان تعریف نمود:
برخی آن را به واسطه منابع و ابزارهای به کارگیری در آن تعریف می کنند.
برخی دیگر در ارتباط با اهداف این نوع جنگ آن را تعریف می کنند.
جنگ در هر شکل و گونه ای به دنبال تحمیل اراده فاعل بر هدف است تا کشور هدف، رفتارها و در سطحی بالاتر ساختارهای خود را مطابق اولویت ها و خواسته های کشور فاعل تنظیم نماید.
جنگ نرم این مقصود را از طریق تاثیرگذاری بر افکار و اذهان به عنوان نشانگاههای اصلی یا به سخن دیگر، از طریق مدیریت ادراک به انجام می رساند. بر این اساس می توان اهداف جنگ نرم را: جدا کردن انسانها از حافظه ثابتشان (تاریخ و هویت گذشته)، گرفتن قدرت تفکرو تعقل و طرف را به موضع انفعال و دفاعی بردن دانست. و ویژگیهای جنگ نرم نیز : یک حرکت بدون منازعه خشن، تلاش برای تغییر در باورهای اساسی جامعه، ایجاد بحران در الگوهای رفتاری جامعه، تغییرات ماهوی و تدریجی حاصل از آن، صحنه بسیار پیچیده و غیر قابل اندازه گیری بودن آن دانست. همچنین ابعاد جنگ نرم نیز شامل: حوزه ی سیاسی (بی ثبات سازی در درون حاکمیت و جامعه، القای حاکمیت دوگانه و …..)، حوزه ی فرهنگی- اجتماعی (ملت سازی، نخبه سازی، مذهب سازی و ….)، حوزه ی اقتصادی (تولید نظریه های اقتصادی مانند مصرف گرایی) و حوزه ی دفاعی (تغییر در فرهنگ دفاعی مانند تغییر در روحیه مقاومت، شهادت و ….)می باشد. در ادامه لازم است ضمن بیان سناریوهای جنگ نرم که شامل : جنگ نرم به عنوان مقدمه جنگ سخت و جنگ نرم برای براندازی بدون خونریزی می باشد به ابزارهای مقابله با جنگ نرم از جمله: ابزارهای دیپلماتیک، ابزارهای حقوقی، ابزارهای رسانه ای، ابزارهای اقتصادی و ابزارهای فرهنگی اشاره گردد.