ابزارهای مهندسی مجدد و اهمیت انها در سازمان ها

ابزارهای مهندسی مجدد و اهمیت انها در سازمان ها
نوامبر 3, 2018 دیدگاه‌ها برای ابزارهای مهندسی مجدد و اهمیت انها در سازمان ها بسته هستند دانشجویی مدیر سایت

ابزارهای مهندسی مجدد

سازمانها برای شناسایی توالی و تعاملات فرآیندها از روشهای مختلفی استفاده می‌کنند که متداول ترین آنها بازنمایی فرآیند[1] است. بازنما فرآیند (فلوچارت) یک نمایی است که به توصیف گرافیکی تعاملات بین فرآیندها می‌پردازد. یک نقشه فرآیند، نمایش گرافیکی فعالیت‌هایی است که فرآیند را تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر بازنمایی فرآیند یک روش سیستماتیک برای مستند کردن فرآیند، و زمانهای چرخه‌ای مرتبط با آنها است. این فلو چارت‌ها یک طریقه سریع و موثر برای توسعه یک تصویر ویژه از سازمان در سطوح مختلف ذیل نشان می‌دهد.

  • توالی و تعاملات کارویژه‌های سازمان (سطح صفر- چهارچوب مفهومی کارویژه‌های سازمان)
  • توالی و تعاملات فرآیندها (سطح 1 – نقشه‌های کلان فرآیندها)
  • فعالیت‌ها (مراحل کلیدی) یا رخ داده‌های درون یک فرآیند موجود (سطح دوم- نقشه جزئیات فرآیند)
  • تعریف جزئیات یک فرآیند و نقاط کنترل (سطح سوم- نقشه جزئیات فرآیند)

این بازنمایی چند سطحی، فرآیند تحلیل عملیات از بالاترین سطح سازمان را تا سطح فعالیت‌ها و رویه‌های خاص را ممکن و آموزش و درک کار را تسهیل می‌کند. نقشه چند سطحی فرآیند، یک سلسله مراتب از فلو چارتها و فهرست‌های مورد استفاده از طریق تعریف فرآیندها تا سطح فعالیت‌ها و وظایف و دستورالعمل‌ها می‌باشد. در ادامه هر یک از سطوح بصورت اختصار تشریح می‌گردد.

سطح صفر:

چهارچوب مفهومی از کارویژه‌های سازمانی است.

سطح (1): نقشه‌های کلان فرآیند

فرآیند اصلی (1)
فرآیند

 

فرآیند
فرآیند

 

فرآیند

 

فرآیند اصلی (2)

دیدگاه کلی در بازنمایی فرآیند با یک نگرش کلان، که اجزاء اصلی سیستم سازمان است، شروع می‌شود. در این نوع از نقشه‌ها توالی و تعاملات فرآیندهای سازمان را نشان می‌دهد. (شکل 2-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره2-3. فرایندهای اصلی کارویژه

 

سطح (2): نقشه‌ خرد فرآیند

این نوع نقشه توالی مراحل کلیدی یا فعالیتها را در فرآیند برای تبدیل داده‌ها به ستاده‌ها توصیف می‌کنند. به عبارت دیگر مراحل کلیدی یک فرآیند را شناسایی کرده و در چارت مراحل کلیدی و مسئول انجام فرآیند را مشخص می‌کند.

سطح (3) : نقشه جزئی‌تر فرآیند

این نوع نقشه مراحل انجام هر فعالیت و نقاط کنترل را در یک فرآیند توصیف می‌کند.

 

[1]– Process Maping