ابعاد مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی استراتژیک

– شناسایی مزیت های به کارگیری مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتری،کیفیت خدمات و عملکرد بالای بانک.
– شناسایی مهمترین چالش های پیش رووعمده ترین دلایل عدم مدیریت کیفیت جامع،رضایت مشتری،کیفیت خدمات.
-شناسایینحوه پیاد سازی مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتری،کیفیت خدمات و عملکرد بهتر در بانک ملت شهر کرمانشاه.
۱-۵) فرضیه‏های تحقیق
۱- بین رهبری موثر و متعهد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۲- بین رهبری موثر و متعهد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۳- بین رهبری موثر و متعهد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۴- بین برنامه ریزی استراتژیک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۵- بین برنامه ریزی استراتژیک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۶- بین برنامه ریزی استراتژیک از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۷- بین تمرکز بر مشتری از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۸- بین تمرکز بر مشتری از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۹- بین تمرکز بر مشتری از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۱۰- بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۱۱- بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۱۲- بین اطلاعات و تجزیه و تحلیل از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۱۳- بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۱۴- بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۱۵- بین مدیریت افراد از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۱۶- بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۱۷- بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.
۱۸- بین مدیریت فرآیندها از ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.