ابعاد مدیریت کیفیت جامع و معیارهای مناسبت مدل

جدول۴-۳۱)معیارهای مناسبت مدل کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………۷۴
جدول۴-۳۲) مدل رگرسیون عملکرد بانک……………………………………………………………………………………………………………..۷۶
جدول ۴-۳۳)رتبه بندی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته عملکرد بانک……………………………………………………………. ۷۷
جدول۴-۳۴)معیارهای مناسبت مدل عملکرد بانک…………………………………………………………………………………………………. ۷۷
جدول۴-۳۵)ضرایب رگرسیونی مدل رابطه ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر متغیرهای وابسته رضایت مشتری، کیفیت خدمات و عملکرد بانک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
جدول ۴-۳۶) مقادیر عرض از مبدأ …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
جدول ۴-۳۷) بررسی مناسبت مدل اکتشافی تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷۹

فهرست اشکال
نگاره شماره۱-۱)مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………..۹
نمودار ۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت…………………………………………………………………………………………………………۵۳
نمودار ۴-۲) توزیع فراوانی میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………..۵۴
نمودار ۴-۳) توزیع فراوانی سن……………………………………………………………………………………………………………….۵۴
نمودار ۴-۴) توزیع فراوانی سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………….۵۵
نگاره ۴-۵) مدل رابطه میان ابعاد مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری…………………………………………………….۶۹
نگاره ۴-۶) مدل رابطه میان ابعاد مدیریت کیفیت جامع و کیفیت خدمات……………………………………………………..۷۲
نگاره ۴-۷) مدل رابطه میان ابعاد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بانک………………………………………………………..۷۵
نگاره ۴-۸) مدل رابطه ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر متغیرهای وابسته رضایت مشتری، کیفیت خدمات و عملکرد بانک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
نگاره۴-۹) رابطه ابعاد مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتری، کیفیت خدمات، عملکرد بانک، وجود راهبردهای مشخص و همسو توسط بانک مرکزی و دیگر بانک ها و فرهنگ سازمانی…………………………………………………….۸۰
نگاره ۴-۱۰)مدل اکتشافی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۲