نتایج مندرج در جدول ۴-۱۲ نشان می دهد که میانگین های مربوط به ابعاد کمال گرایی در دو گروه مادران غیر بیمار و بیمار، ظاهرا تفاوت هایی را نشان می دهد. البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوت ها در قسمت بعدی، و در بررسی فرضیه های فرضیه های تحقیق پی گرفته خواهد شد.
بررسی فرضیات تحقیق
همانگونه پیشتر و در فصل نخست اشاره شده، فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:
۱) میزان اضطراب مادران کودکان مضطرب بیشتر از اضطراب مادران کودکان بهنجار است .
۱-۱)میزان اضطراب صفت مادران کودکان مضطرب بیشتر از اضطراب صفت مادران کودکان بهنجار است.
۱-۲)میزان اضطراب حالت مادران کودکان مضطرب بیشتر از اضطراب حالت مادران کودکان بهنجار است.
۲) بین سبکهای والد گری در مادران کودکان مضطرب با والدین کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.
۲-۱) میزان تعارض و سردرگمی مادران کودکان مبتلا به اضطرب بیشتر از تعارض و سردرگمی والدین کودکان بهنجار است.
۲-۲) میزان دسترس پذیری مادران کودکان مبتلا به اضطرب کمتر از دسترس پذیری والدین کودکان بهنجار است.
۲-۳) میزان پاسخدهی و حساسیت مادران کودکان مبتلا به اضطراب کمتر از والدین کودکان بهنجار است
۳) میزان کمال گرایی مادران کودکان مبتلا به اضطرب بیشتر از کمال گرایی مادران کودکان بهنجاراست .
۳-۱) میزان انتظارات والدینی مادران کودکان مضطرب بیشتر از مادران کودکان بهنجار است.
۳-۲) میزان سازماندهی مادران کودکان مضطرب بیشترازمادران کودکان بهنجار است
۳-۳) میزان انتقاد والدینی مادران کودکان مضطرب بیشتر مادران کودکان بهنجار است.
۳-۴ میزان نگرانی از اشتباه مادران کودکان مضطرب بیشتر از مادران کودکان بهنجاراست.
۳-۵) میزان معیار های شخصی مادران کودکان مضطرب بیشتر ازمادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.
۳-۶) میزان شک و تردید مادران کودکان مضطرب بیشتر از مادران کودکان بهنجاراست.
۴) میزان خود کارامدی مادران کودکان مبتلا به اضطرب کمتر از خودکارامدی مادران کودکان بهنجار است.
برای پاسخ به فرضیه های ارائه شده، وجود تعداد متغیر ها، همانگونه که پیشتر در فصل سوم، در قسمت روش تحلیل داده ها، اشاره شد، از شیوه تحلیل مانووا (MANOVA) استفاده شده است.در این روش، نخست یافته های وضعیت کلی را نمایانگر خواهد بود و سپس نتایج تک تک متغیر ها ارائه می گردد. بدین خاطر و با توجه به این که تحلیل مانوا یکجا انجام می شود، در این قسمت ما نخست نتایج مربوط به تحلیل مانووا را ارائه می دهیم، سپس بررسی تک تک فرضیه ها را با توجه به نتایج ارائه شده، توضیح می دهیم. بنابراین قبل از بررسی تک تک فرضیه ها، نتایج تحلیل مانووا در ادامه ارائه می گردد. جدول های ۴-۱۳ الی۴-۱۵در بر گیرنده نتایج یاد شده می باشد.
جدول ‏۴۱۲: آزمون برابری ماترکس کو واریانس ها
Box’s M
390/198
F
214/2
معناداری
۰۰۰۱/۰