امکان مقایسه هزینه های بخش های مختلف و مقایسه با قسمتهای مختلف امکان پذیر نمیباشد
با توجه به ثبت کلیه رویدادهای نقدی و تعهدات ایجاد شده برای موسسه، امکان اثبات کسری بودجه با مستندات کافی میسر می باشد.
به علت اینکه تنها ثبتهای مربوط با ورود و خروج وجه نقد در موسسه ثبت می گردید امکان اثبات میزان کسری بودجه به صورت مستند میسر نیست.
امکان بررسی عملکرد مالی یک واحد عملیاتی در هر زمان از لحاظ تطابق درآمد و هزینه امکان پذیر است.
امکان بررسی عملکرد مالی یک واحد عملیاتی از لحاظ تطابق درآمد و هزینه میسر نمی باشد
با توجه به وجود اطلاعات مالی مناسب تصمیم گیری درخصوص شناسائی فعالیتهای دارای ارزش افزوده و هر گونه تصمیم در خصوص ادامه فعالیت یا واگذاری بخش/قسمت عملیاتی زیانده فراهم می گردد.
امکان شناسائی فعالیتهای دارای ارزش افزوده به دلیل نداشتن قیمت تمام شده فعالیتها وجود ندارد.
شرایط لازم برای اجرای قانون فوق الذکر فراهم است
در قوانین آمره از جمله ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تخصیص اعتبار منوط به وجود قیمت تمام شده خدمات می باشد لذا اجرای این قانون امکان پذیر نمی باشد.
در این روش اطلاعات مکفی در خصوص تدوین بودجه تفصیلی وجود دارد.
اطلاعات مورد نیاز مدیریت بودجه جهت تدوین بودجه تفصیلی از حسابهای مالی قابل استخراج نمی باشد
با توجه به اینکه امکان تهیه صورت سود و زیان فراهم می باشد به راحتی یک مدیر موفق از یک مدیر نا موفق تشخیص داده می شود.
امکان بررسی و مقایسه عملکرد یک مدیر موفق با یک مدیر نا موفق وجود ندارد
در این روش اطلاعات مکفی در خصوص موارد فوق وجود دارد.
ارزش ریالی موجودی کالا ، دارائیها ثابت مشهود و نامشهود، مطالبات، بدهی ها، تعهدات احتمالی و … در دفاتر مالی منعکس نمی باشد.
با توجه به رعایت استاندارهای حسابداری صورت مالی شفاف و قابل استفاده برای مدیران جهت ارزیابی عملکرد مؤسسه و زیر مجموعه تهیه می شود.
صورت مالی تهیه شده تنها پاسخگوی نیازهای مراجع نظارتی می باشد و وضعیت مالی موسسه را در یک دوره و یک تاریخ مشخص طبق استاندارهای حسابداری بیان نمی کند
مبنای شناسائی هزینه مصرف است نه پرداخت یعنی اگر دارو به صورت نسیه خریداری شود ابتدا ارزش ریالی دارو به حساب موجودی کالا و حساب فروشنده منظور گردیده و هزینه به تدریج و با صدور حواله مصرف به میزان مصرف واقعی به تفکیک واحد مصرف کننده شناسائی می گردد.
مبنای شناسائی هزینه پرداختها میباشد، یعنی اگر دارو به صورت نسیه خریداری شود ثبتی صورت نمی گیرد ولی در زمان پرداخت وجه آن یکجا به هزینه دوره شناسائی می گردد و در نتیجه واحد مصرف کننده آن مشخص نمی شود.
الزامات قانونی جهت اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاههای علوم پزشکی:
قانون مدیریت خدمات کشوری: ماده ۱۶ : به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.