احساس داشتن اعتماد به دیگران و تحلیل واریانس فریدمن

فرضیه سوم: بین تاثیرگذاری (احساس موثربودن) و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون های آماری این فرضیه، می‎توان گفت با توجه به مقدار عدد معنی‎دار بدست آمده که از سطح معنی دار استاندارد که ۵% می‎باشد کمتر است ، لذا فرضیه سوم در سطح اطمینان ۹۵% پذیرفته می شود و چون علامت ضریب همبستگی (۲۳۲/۰) مقداری مثبت می‎باشد پس می‎توان نتیجه گرفت که ارتباط مثبت و معنی داری میان احساس موثربودن و تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل امور کارکنان بانک ملت وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین خودمختاری (استقلال) و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون های آماری این فرضیه، می‎توان گفت با توجه به مقدار عدد معنی‎دار بدست آمده که از سطح معنی دار استاندارد که ۵% می‎باشد بیشتر است ، لذا فرضیه چهارم در سطح اطمینان ۹۵% رمی شود پس می‎توان نتیجه گرفت که ارتباط مثبت و معنی داری میان استقلال و تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل امور کارکنان بانک ملت وجود ندارد.
فرضیه پنجم: بین احساس امنیت (احساس داشتن اعتماد به دیگران) و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون های آماری این فرضیه، می‎توان گفت با توجه به مقدار عدد معنی‎دار بدست آمده که از سطح معنی دار استاندارد که ۵% می‎باشد بیشتر است، لذا فرضیه پنجم در سطح اطمینان ۹۵ %رد می شود پس می‎توان نتیجه گرفت که ارتباط مثبت و معنی داری میان احساس اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل امور کارکنان بانک ملت وجود ندارد.
فرضیه اصلی: بین توانمندسازی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون های آماری این فرضیه، می‎توان گفت با توجه به مقدار عدد معنی‎دار بدست آمده که از سطح معنی دار استاندارد که ۵% می‎باشد کمتر است، لذا فرضیه اصلی در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود و چون علامت ضریب همبستگی (۲۵۰/۰) مقداری مثبت می‎باشد پس می‎توان نتیجه گرفت که ارتباط مثبت و معنی داری میان توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل امور کارکنان بانک ملت وجود دارد.
۵-۴- بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن
به منظور بررسی رتبه عوامل روانشناختی توانمندسازی و تعهد سازمانی از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده گردید.
با توجه به این آزمون، رتبه بندی زیر از ابعاد مربوط به توانمندسازی صورت پذیرفت:
احساس شایستگی
احساس معنی داربودن
احساس موثر بودن
احساس اعتماد
احساس استقلال
این رتبه بیانگر این مطلب است که در میان ابعاد مرتبط با توانمندسازی در اداره کل امور کارکنان بانک ملت احساس شایستگی دارای بالاترین رتبه و احساس استقلال دارای پایین ترین رتبه قرار دارند.
با توجه به این آزمون، رتبه بندی زیر از ابعاد مربوط به تعهدسازمانی نیز حاصل گشت:
تعهد عاطفی
تعهد پایدار
تعهد هنجاری

Share this post

Post navigation

You might be interested in...