اختیارات هیأت مدیره و مدیران و کارکنان

۴)انجام اقدامات مربوط به ثبت تغییرات تعاونی: پس از برگزاری مجمع عمومی مدارک و صورتجلسه مربوط به تصمیمات آن مجمع از طرف رئیس مجمع به هیأت مدیره تحویل میشود. این مدارک به انضمام صورتجلسه تصمیمات هیأت مدیره در مورد تقسیم مسئولیت اعضا، انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره، انتخاب مدیرعامل، معرفی صاحبان امضا مجاز برای اسناد تعهدآور و قراردادها و چکهای تعاونی که در سه نسخه تدوین شده است برای انجام تشریفات ثبتی توسط مدیرعامل از طریق اداره تعاون محل به اداره ثبت شرکتها تقدیم میشود.
۵)برگزاری جلسات هیأت مدیره به طور منظم: از آنجا که مطابق قانون بخش تعاون و اساسنامه تعاونی، هیأتمدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام میدهد، کلیه تصمیمات هیأت مدیره از طریق برگزاری جلسات و مشارکت اعضا و موافقت اکثریت آنان اتخاذ میشود. جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل میشود که با حضور اکثریت اعضا اصلی رسمیت مییابد و رأی اکثریت حاضر در جلسه برای تصمیمگیری ضروری است.
بند دوم: وظایف و اختیارات
هیأتمدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه تعاونی تصمیمگیری درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی و فوقالعاده قرار دارد، در چارچوب موازین قانونی و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی میباشد. اهم وظایف و اختیارات هیأتمدیره به شرح زیر میباشد:
دعوت از اعضا برای مجامع عمومی عادی و فوق العاده،لازم به ذکر است که دعوت مجامع عمومی از اختیارات مطلقه هیأت مدیره نیست و وزارت تعاون و بازرسان نیز در مواردی می توانند از اعضا برای تشکیل مجامع عمومی دعوت کنند.
اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط: از آن جایی که مجمع عمومی رکن تصمیم گیرنده و هیأت مدیره رکن اداره کننده است بنابراین، اجرای تصمیمات مجامع عمومی بر عهده هیأت مدیره است و هیأت مدیره موظف است امور شرکت را بر مبنای مقررات قانونی و اساسنامه شرکت و مصوبات مجامع عمومی اداره کند.
قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر: قبول درخواست عضویت از داوطلبان جدید و تصمیمگیری درباره آنها با ملحوظ داشتن شرایطی که برای عضویت شرکت تعاونی در قانون و اساسنامه شرکت مقرر است در صلاحیت هیأت مدیره است ، علاوه بر آن هیأت مدیره برای قبول عضو جدید باید مقدورات و ظرفیت شرکت را مراعات کند . بررسی وجود شرایط عضویت در بدو تأسیس شرکت تعاونی بر عهده هیأت مؤسس است.
به اعتقاد برخی این مورد فراتر از وظایف قانونی هیأت مدیره است و بهتر بود این مورد در صلاحیت مجمع عمومی شرکت تعاونی که نمایندگی کلیه صاحبان سرمایه را به عهده دارد باشد و نه هیأت مدیره شرکت.
دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره نیز جزء وظایف و اختیارات هیأت مدیره قرار داده شده است. در صورتی که طبق م۳۴ همین قانون، انتصاب اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی صورت میگیرد. طبعاً تقاضای استعفای هر یک از آنها نیز باید به همین رکن تسلیم شود. از طرفی استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره ممکن است در اعتراض به عملکرد سایر اعضا باشد. لذا تسلیم این استعفا به همان مرجع از لحاظ اجرایی و مدیریتی به مصلحت شرکت نمی باشد.
نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی
تهیه و تنظیم طرحها و برنامهها و بودجه سالانه و سایر پیشنهادات و ارائه آنها به مجمع عمومی برای تصمیمگیری
تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکتها و اتحادیههایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد. به موجب این بند، در مواردی که شرکت به عنوان شخص حقوقی عضویت اتحادیه تعاونی را پذیرفته است و یا به هر علت نیاز به حضور به عنوان عضو در مجمعی خارج از شرکت تعاونی دارد باید نماینده تعیین نماید. در صورتی که این موضوع بهتر است به لحاظ اهمیت، جز وظایف مجمع عمومی شرکت تعاونی قرار گیرد. ناگفته نماند که هیأتمدیره عندالاقتضا باید گزارشی درباره تغییرات حاصل در سرمایه در دوره مالی قبل و گزارشی در خصوص میزان مبلغ مربوط به بازپرداخت قیمت سهام اعضایی که از شرکت تعاونی خارج شده اند به مجمع عمومی عادی ارائه دهند .
تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آنها به مجمع عمومی برای تصمیمگیری
تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل؛ نکتهای که می توان در این مورد بیان کرد، اشاره به این موضوع است که باتوجه به اینکه در مواردی نیاز به تعیین نماینده شرکت تعاونی وجود دارد هیأت مدیره تنها ارگانی است که مجاز به تعیین نماینده است. در بعضی از موارد شرکت تعاونی برای احقاق حقوق خود، ناچار از طرح دعوی یا پاسخگویی به دعاوی که علیه شرکت طرح شده، می باشد. در اینگونه موارد ناگزیر از تعیین وکیل رسمی دادگستری و معرفی به دادگاه است. لذا قانونگذار یکی از وظایف هیأت مدیره را در بند ۹ ماده ۳۷ تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل دانسته است.
تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز؛ یک یا دو نفر از اعضا هیأت مدیره با اتفاق مدیرعامل برای قراردادها و اسناد تعهدآور قانونی
انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب اساسنامه تعاونی مستقیماً یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی به عهده هیأت مدیره گذارده شده
است

برابر تبصره ماده ۳۷ قانون بخش تعاون، هیأتمدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچیک از اعضا هیأتمدیره حق ندارد از اختیارات هیأتمدیره منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأتمدیره داشته باشد. لذا کلیه تصمیمگیریهای هیأت مدیره بایستی از طریق برگزاری جلسات و با رأی اکثریت اعضا اتخاذ گردد.
آخرین نکتهای که باید در شرح وظایف هیأت مدیره به آن اشاره کرد این است که؛ با توجه به اینکه هیأت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض نماید. بنابراین بهتر بود به منظور حفظ حقوق کلیهی سهامداران شرکت تعاونی، از فهرست وظایف و اختیارات هیأت مدیره، آن دسته از وظایف و اختیارات غیرقابل واگذاری به مدیر عامل، در این ماده تصریح میگردید. زیرا وظایفی همچون نظارت بر عملیات مالی شرکت، از جمله اموری است که حتی با تأیید صد در صد اعضای هیأت مدیره قابل واگذاری به مدیرعامل نمی باشد.
مبحث سوم: بازرسان
در کنار مجامع عمومی و مدیران شرکت، رکن سومی به عنوان نهاد نظارتکننده یا بازرسان نقش بسزایی در گردش امور شرکت ایفا میکنند. بازرسان با تصمیم اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند و علاوه بر حراست از حقوق سهامداران در جایی که نقض مقررات قانونی حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار میدهد مکلف به اعمال نقش نظارتی خود هستند.
بند یکم: انتخاب و عزل بازرسان
بازرسان تعاونی از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط مجمع عمومی عادی و برای مدت یک سال مالی انتخاب میشوند که ممکن است یک شخص یا بیشتر باشد و انتخاب مجدد آنها برای دورههای بعدی بلامانع است. تعداد بازرسان اصلی و علیالبدل در اساسنامه تعاونی مشخص شده است و میزان حق الزحمه و پاداش آنان با تصویب مجمع عمومی تعیین میشود. در صورتی که بازرس شرکت شخص حقوقی باشد باید یک شخص حقیقی را به نمایندگی از خود برای اجرای بازرسی معرفی کند و این نماینده نیز باید واجد شرایطی که برای بازرسان تعیین شده است، باشد. روش انتخاب بازرسان به همان صورت انتخاب مدیران میباشد. در قانون و نمونه اساسنامه به انتخاب بازرسان علیالبدل صراحتاً اشاره نشده است ولی این امر از تبصره یک ماده۴۰ قانون بخش تعاونی که هیأتمدیره را مکلف میکند در فقدان بازرس اصلی از بازرس یا بازرسان علیالبدل دعوت کند، مستفاد میشود
در مورد عزل بازرسان، قانون بخش تعاونی و دیگر مقررات و نمونه اساسنامه سکوت کرده است. لذا با توجه به اینکه انتخاب بازرسان بر عهده مجمع عمومی عادی است، عزل بازرسان نیز بر عهده رکن اخیرالذکر خواهد بود. ولی لازم است مجمع به جای بازرس یا بازرسان عزل شده، بازرس یا بازرسان دیگری انتخاب کند.
بند دوم: وظایف و اختیارات بازرسان
بازرسان بر تمامی فعالیتها و عملیات اجرایی مدیران و کارکنان تعاونی نظارت مینماید تا امور تعاونی بر اساس مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی وبه نفع اعضا اداره شود. اصولاً بازرسان حق نظارت بر کلیهی مسائل مالی و اداری شرکت را دارند و میتوانند هر کجا تخلفی از مقررات یا تصمیمات مجامع عمومی و یا اقدام یا ترک عملی که با مصالح شرکت منافات داشته باشد ملاحظه کنند، آن را به هیأت مدیره تذکر داده و گزارش آن را تقدیم مجمع عمومی عادی کنند.
مطابق ماده۴۱ قانون بخش تعاونی، وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:
۱) نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه

Share this post

Post navigation

You might be interested in...