ادبیات داستانی و عناصر داستانی

المسرحیات المجهوله: فواد دوّاره، مطابع الهیئه، المصریه العامّه للکتاب، ۱۹۸۵٫
المنجد فی الأعلام.
الموسوعه العربیه المیسره: محمد شفیق غربال، بیروت، ج۱،۱۴۰۱ق/۱۹۸۱م.
أولیات المسرح فی الیمن: دکتر عبدالعزیز المقاح، ترجمه زکیه ادیم، آذرماه،۱۳۹۱ه.ش.
بررسی تطبیقی قهرمانان پوچی در آثار آلبر کامو، ژان پل سارتر و سال بلو:عقیلی آشتیانی،علی اکبر، مروارید، تهران.
پایان نامه ی خانم خدیجه ی بخشی زاده با عنوان تحلیل محتوایی بوستان سعدی از دریچه ی عناصر داستانی آن.
تاریخ ادبیات معاصر عرب: الخیاط، جلال و علوان، علی عباس و شریف، أزهر و نمر ذباب، یوسف و مهدی حسین.
تاریخ الادب العربی: عمر فروخ، دار العلم للملایین، بیروت، ط۱،۱۹۸۵٫
تاریخ ادبیات زبان عربی: حنا الفاخوری،ترجمه عبد المحمد آیتی، انتشارات توس،تهران : ۱۳۸۸٫
تاریخ اللغه و الآداب العربیه: پلا، شارل ، ترجمۀ رفیق ابن ونّاس و دیگران، بیروت، ۱۹۹۷م.
تاریخ تئاتر جهان، هوشنگ آزادی ور، اسکاربراکت، ج۳٫
تحلیل ساختاری و نمایشنامه ی شهرزاد توفیق الحکیم،حسن بهادری،استادراهنما: دکترهادی شعبانی، استادمشاور: حسن مجیدی، تابستان۱۳۹۰٫
تعهد اهل قلم: آلبر کامو، ترجمه مصطفی رحیمی، انتشارات نیلوفر، تهران۱۳۸۵٫
توفیق الحکیم و سیر نمایشنامه نویسی او: دکتر سهیلا پرستگاری، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، بهار۱۳۸۲٫
توفیق الحکیم: مقدمه ی روحانی.
توفیق الحکیم: دیباچه ی کسمائی.
. تئاتر و اضطراب بشر: توشار، پیرامه،ترجمه افضل وثوقی، چ۳، انتشارات واحد فوق برنامۀ بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، تهران،۱۳۶۶٫
جستارهایی در ادبیات داستانی معاصر،شهریار زرشناس، انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ دوم، تهران،۱۳۸۸٫
خلأ ارزش ها در نمایشنامه «خلأ»: حسین پاینده.
درام نویسان جهان(۱)، منصور خلج، انتشارات سوره مهر، تهران،۱۳۸۷٫
درام نویسان جهان(۲)، منصور خلج، انتشارات سوره مهر، تهران،۱۳۸۷٫
درونمایه: نویسنده: و . پ . کنی، مترجم: ترابی نژاد،مهرداد؛ مجله: ادبیات داستانی » پاییز و زمستان ۱۳۷۹ – شماره ۵۳٫
دلهره هستی، آلبرکامو، ترجمه محمدتقی غیاثی، موسسه انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۸۶٫
دیدگاه های فکری، اجتماعی تو فیق الحکیم: علی سلیمی قلعه یی.
ساختار داستانی و موسیقایی در إراده الحیاه: دکتر هومن ناظمیان، مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها، العدد۱۳،شتاء ۱۳۸۸٫
سیری در زندگی و آثار آلبرکامو: همایون علی آبادی.مجله تئاتر.
طلائع المسرح العربی : محمود تیمور، نهضه مصر، ۱۹۹۷م.