ارتباطات سازمانی و ویژگیهای فردی

قدرت پاداش: اگر یک مدیر ویا رهبر بتواند به دیگران پاداش وانعام دهد و به منابع پاداش مجهز باشد، از این کار به عنوان یک ابزار قدرت می تواند استفاده کند. پاداش به شکلهای مختلف میتواند باشد مانند افزایش دستمزد، ترفیع مقام، دادن مسئولیت بیشتر، گماردن به کار بهتر، تغییر پست وسایر پاداشها که همه نوعی منبع قدرت محسوب می شوند. اگر مدیر توان اعطای این امتیازات را داشته باشد، در این صورت در تاثیر گذاری بر افراد گروه منبع مهمی را داراست. (امیر کبیری،۱۳۷۷،ص۲۸۶-۲۸۵).
قدرت مرجع و قدرت کاریزماتیک: این منبع قدرت مستقیما با شخصیت رهبر مربوط می باشد. اساس منبع این قدرت، شخصیت رهبر است که باید الهام بخش پیروان بوده، و بتواند آرزو و امیدهای آن ها را منظور سازد. این قدرت بیشتر مربوط به رفتارهای و ویژگیهای فردی رهبر می باشد. جاذب بودن مدیر و یا رهبر بــــرای زیر دستان، آنان را به آسانی به حالت تاثیر پذیری از طرف رهبر در خواهد آورد. (امیرکبیری،۱۳۷۷،ص۲۸۶-۲۸۵).
۵-قدرت تخصصی: دانش و تخصص فرد و پیدا کردن راه حل های علمی برای مشکلات، منبع دیگر قدرت است. امکان دارد در یک سازمان آموزشی، مدیری آن چنان از سطح علمی و توانایی تخصصی برخوردار باشد که بیشتر معلمین برای برخورد درست با مسایل و مشکلات شغلی و حرفه ای خود به او مراجعه کنند و نظریات و راه های او را چنان معنی دار و استوار ببینند که گردن نهادن به دستورات او را نیز برای خود فرض بدانند. این نوع قدرت معمولاً در سازمان های کاملاً تخصصی مشاهده می شود. (بطحائی،۱۳۷۴،ص۲۱۲).
۱-۱۷) تعاریف عملیاتی واژه ها
اثر بخشی ارتباطات سازمانی: نمره ای است که از میانگین پاسخهای داده شده به کل سوالات پرسشنامه «اثر بخشی ارتباطات سازمانی (نانچیان و دیگران، ۱۳۷۹) که شامل سه بخش ارتباطات اثر بخش (۹ سوال)، بازخور(۶سوال) و تعدد کانالهای ارتباطی (۱۰سوال) می باشد؛ کسب می گردد.
منابع قدرت: نمره ای است که از میانگین پاسخهای داده شده به کل سوالات پرسشنامه «منابع قدرت شرایخیم و هینکین(۱۹۸۹)» کسب می گردد.
منبع قدرت پاداش: میانگین نمرات آزمودنی در پاسخ به سوالات۱، ۱۳،۱۶،۱۷پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین مشخصه منبع قدرت پــاداش می باشند.
منبع قدرت اجبار: میانگین نمرات آزمودنی در پاسخ به سوالات ۳،۹،۱۱،۱۲ پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین مشخصه منبع قدرت اجبار می باشد.
منبع قدرت قانون: میانگین نمرات آزمودنی در پاسخ به سوالات ۵،۱۴،۱۸،۲۰ پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین مشخصه منبع قدرت قانون می باشد.
منبع قدرت مرجعیت: میانگین نمرات آزمودنی در پاسخ به سوالات ۲،۴،۶،۷ پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم وهینکین مشخصه منبع قدرت مرجعیت می باشد.
منبع قدرت تخصص: میانگین نمرات آزمودنی در پاسخ به سوالات ۸،۱۰،۱۵،۱۹ پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین مشخصه منبع قدت تخصص می باشد.
مدیران: منظور از مدیران در پژوهش حاضر، روسا، معاونین و مسئولین ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان گلستان در سال ۹۱ می باشند.
لازم به ذکر است که از جامعه مدیران، تعداد ۹۰ مدیر به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند.
۹- کارکنان: منظور از کارکنان در پژوهش حاضر کلیه کارکنانی است که در سال ۹۱ در ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان گلستان مشغول به کار می باشند.
لازم به ذکر است که از جامعه کارکنان، به ازای هر مدیر، یک نفر از کارکنان که زیر نظر گروه نمونه مدیران مشغول به کار می باشند، به روش تصادفی انتخاب شدند.
فصـل دوم :
ادبیّـات و پیشـینه
مقدمــه
ارتباطات فرآیندی است که از طریق آن افراد وسازمانها، به اهداف خود دست می یابند. از طریق ارتباط با دیگران؛ ما نگرشها ، ارزشها ، آرزوها ، خواسته ها و نیازهای خود را با دیگران تقسیم می کنیم.
ارتباطات به معنای انتقال مفاهیم است. اگر هیچ تبادل اطلاعاتی یا فکری وجود نداشته باشد ارتباط به وجود نمی آید. گوینده ای که سخنانش شنیده نشود یا نویسنده ای که نوشته اش خوانده نشود ارتباط برقرار نکرده است. برای اینکه ارتباط موفقیت آمیز باشد نه تنها معنای آن باید انتقال یابد، بلکه باید درک هم بشود. پس ارتباط انتقال دادن و درک مفهوم است. ارتباط کامل – اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد- وقتی وجود دارد که فکر یا اندیشه ارسالی دقیقا به همان منظوری که ارسال شده است، دریافت شود. (رابینز۱۳۷۹، ص ۳۶۵).
ارتباط عبارتست از فرآیندی که بدان وسیله افراد درصدد برمی آیند در سایه ی مبادله پیام های نمادین به مفاهیم مشترک دست یابند (استونر و فریمن، ۱۳۷۵، ص ۱۱۲).
تعریفی که ما از ارتباطات نمودیم در برگیرنده سه نقطه اساسی است:

Share this post

Post navigation

You might be interested in...