ارزش ویژه نام و نشان تجاری و آگاهی از نام و نشان تجاری

بداده های مورد نظر با استفاده از یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته شده جمع آوری شد و در نهایت داده های ۱۹۶ پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اسمارت پی ال اس که از نوع معادلات ساختاری محسوب می گردد، استفاده شده است
بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های ۵ ستاره مشهد
یافته های حاصل پژوهش نشان دادکه متغیر ارتباط موفق با مشتری تاثیر مثبت معناداری بر ارزش ویژه برند و تصویر برند داشته است، همچنین تاثیر مثبت معنادار ارزش ویژه برند بر تصویر برند تایید شد. در این تحقیق اثر غیر مستقیم ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند بیشتر از اثر مستقیم آن است و نقش واسط ارزش ویژه برند تایید شد، به طوری که نشان دهنده موثر بودن این متغیر در بهبود رابطه بین ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند است. این بدان معناست که بخش هتلداری به منظور بهبود تصویر برند از دیدگاه مشتریانش باید نقش موثر ارزش ویژه برند و تقویت آن را را مدنظر قرار دهد.
امیرشاهی و دیگران (۱۳۹۱)
روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از انواع پیمایشی است در تحقیق ، تحت عنوان به بررسی عوامل موثر بر تعمیم برند پرداخته شد و عوامل متعددی را مورد بررسی قرار گرفت.
تأثیر میزان شناخت رده محصول و تمایز میان برندهای موجود در پذیرش تعمیم برند»
در این تحقیق از میان عوامل شناسایی شده، دو عامل «میزان شناخت رده محصول» و «تمایز میان برندهای موجود در یک رده محصول» و البته تعامل آنها به عنوان «عوامل موثر در پذیرش تعمیم برند» شناخته شده است. ولی از آنجا که درگیری با محصول نیز می تواند بسیار تاثیر گذار باشد؛ این بررسی در دو گروه محصولات با درگیری کم و زیاد انجام گرفت.. نتایج تحقیق نشان از تاثیر معنا دار عوامل مذکور بر پذیرش تعمیم برند دارد.
کرباسی ور
و یاردل
( سال ۱۳۹۰)
از طریق پرسشنامه چهار فرضیه مطرح شد و از طریق معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است
ارزیابی ارزش ویژه نام ونشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده
. نتایج نشان داد که: عامل وفادارای به نام و نشان تجاری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری تاثیر دارد. عامل تداعی نام
و نشان تجاری بر ارزش ویژه تاثیر مستقیم دارد. عامل آگاهی از نام و نشان تجاری به صورت غیر مستقیم و از طریق وفاداری بر ارزش ویژه نام ونشان تجاری اثر می گذارد.
شهرام گیلانی نیا و جواد موسویان (۱۳۸۹)
با در نظر گرفتن مدل آکر ابتدا تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند را مورد بررسی قرار دادند و سپس سه بعد دیگر مدل .برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار دادند .
بررسی و توضیح مفهوم ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان و معرفی شیوه های مختلف ایجاد ارزش نام و نشان تجاری
این نتیجه رسید که مطالعه ارزش نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان به شرکتها کمک می کند تا تصمیم های راهبردی مناسبی درباره تعریف بازار هدف و موضع گذاری محصولات خود و تصمیم های تاکتیکی درباره اقدامات و اعمال مربوط به آمیخته بازاریابی اتخاذ نمایند
وظیفه دوست و حریری (۱۳۹۱)
. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، ۳۹۱ مشاهده انجام شده و مدل با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفته است
بررسی تاثیر استراتژی تعمیم برند بر تصویر آن در حوزه محصولات تند مصرف و خدمات»
انجام گرفت. نتایج تصدیق میکنند که نگرش توسعه بر تصویر برند اثرگذار است، در حالی که ارتباطات اولیه برند و تناسب ادراک شده میان محصول جدید و سایر محصولات (تناسب دسته) یا تصویر برند (تناسب تصویر) می توانند نگرش مصرف کننده را بهبود بخشند. به علاوه تصویر اولیه برند را مهمترین عامل تاثیرگذار بر تصویر نهایی آن پس از انجام تعمیم می داند.
تاج زاده نمین
و دیگران (۱۳۹۰)