منابع داخلی:
ابراهیمی، ع؛جعفرزادهکناری، م؛بزرگیماکرانی، ص، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرفکنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک(مورد: شهر ساری)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره سوم ،صص ۳۴-۱ ،۱۳۹۰٫
بابایی، م.ع؛ احدی، پ. بررسی رابطهی ویژگیهای شخصیتی و رفتار خرید کاربران اینترنت در ایران، نشریه مدیریت فناو ری اطلاعات، شماره ۴، ۳۹- ۵۸، ۱۳۸۹٫
بیات، ع؛ درآمدی بر مکاتب و اندیشه های معاصر فرهنگ واژه ها، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی،۱۳۸۱٫
جزنی، ن؛ عزیزی، ش؛حلوایی، ع. ع، سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال. چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۳، ۲۴-۹، ۱۳۸۹٫
حائری،ع، بررسی جامع صنعت پوشاک در ایران و عارضه یابی دلایل عدم توسعه مناسب آن در کشور (خلاصه)، “به سفارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۱۳۹۲٫
حبیب پور، ک. و صفری، ر. (۱۳۸۸). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‏های کمی). موسسه راهبرد پیمایش، چاپ دوم، انتشارات متفکران. تهران.
حدادعادل،غ، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران: سروش (انتشارات صداو سیما)، چاپ بیست وسوم ، ۱۳۹۱٫
حسینی، س.م؛ ابوالفضلی، س.ا، هلری، م. ر، بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرفکننده(مطالعه موردی: نام و نشان تجاری ایرانول )، چشم انداز مدیریت، شماره ۳۲، ص ۹، ۱۳۸۸٫
حسینیمهر،ع، رحمانی ،ع. بررسی ارتباط بین مؤلفه های مدل پنج عاملی شخصیت و شادکامی در دانشجویان ، فصلنامه روانشناسی تربیتی ، شماره دوم ، ۱- صص ۱۲،۱۳۹۰٫
حیدرزاده، ک؛ ایرانی، ن، بررسی نقش ارزش مبتنی بر فایده و لذت جویانه در رضایت مصرف کنندگان از خرید پوشاک در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، ۷، ۶۹-۹۰،۱۳۹۰٫
خاکی، غ..روش تحقیق در مدیریت، چاپ چهارم، تهران: انتشارات بازتاب، ۱۳۸۸٫
خاکی، غ..روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی(نسخه اول )، تهران: انتشارات بازتاب ،۱۳۸۳٫
خویی، ر؛چراهای شگفت انگیز پوشاک ایرانی ، چاپ دانش پژوه ، نشر تهران، محراب قلم،۳۲ ص.۱۳۸۸٫
داناییفرد، ح.، الوانی، م.، و آذر، ع. روش شناسی پژوهش کمّی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ اول، تهران: انتشارات صفار-اشراقی،۱۳۸۸٫
رفعت جاه، م، هویت انسانی زن در چالش آرایش و مد. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره ۳۸، صص۱۷۹- ۱۳۵،۱۳۸۶٫
روستا، ا، ونوس، د، ابراهیمی، ع، مدیریت بازاریابی. انتشارات سمت، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۵٫
رئیس روحانی، ف، تأثیر اعضای خانواده در فرایند تصمیم گیری خرید (مطالعه موردی: نقش اعضای خانواده در فرایند تصمیم گیری خرید مسکن)، روانشناسی مشتری و رفتار مصرف کننده، ۱۳۹۱٫
سرمد، ز.، بازرگان، ع.،و حجازی، الف. روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ ۱۳، تهران: موسسه انتشارات آگاه، ۱۳۸۵٫
سی مون، ج، اس مینور، م، رفتار مصرفکننده( عوامل درونی وبیرونی)، ترجمه: صالح اردستانی، ع، سعدی، م، چاپ سوم، تهران: انتشارات اتحاد- آیلار،۱۳۹۰٫
سیدجوادین، ر؛ اسفیدانی، م. رفتار مصرف کننده. تهران: انتشارات نگاه دانش، ۱۳۹۱٫
صمدی، م؛ نورانی، م؛ فارسی زاده، ح، (بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید در فروشگاه های پوشاک با استفاده از مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ۵۳، ۲۰۳-۲۲۳، ۱۳۸۸٫
صنایعی،ع، شافعی، ر. ارائه مدلی برای تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتریها براساس تئوری کارکردی نگرش( مطالعه موردی صنعت خودر ایران) ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، ۱۵۳-۱۹۲، ۱۳۹۱٫
غروزیزاده، ا.؛ درآمدی بر تئوریها و مدلهای تغیرات اجتماعی، تهران، جهاد دانشگاهی، ص ۱۹۶، ۱۳۷۳٫
فهیمیفر، ج؛ فتحی، ی، بررسی مزیت نسبی واولویتبندی بازارهای هدف صادرات پوشاک ایران.۱۷۷-۱۴۲٫
کاتلر، ف، آرمسترانگ، گ، اصول بازاریابی ، ترجمه بهمن فروزنه، اصفهان اموزه ،ویرایش پنجم ۱۳۷۷٫
کاتلر، ف، آرمسترانگ، گ، اصول بازاریابی، مترجم علی پارسائیان، تهران ، انتشارات جهان نو،چاپ اول، ۱۳۸۵٫