نمودار ۴-۱۰) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت در حالت بار عاملی ۸۵
نمودار ۴-۱۱) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت در حالت ضرایب معناداری ۸۵
نمودار ۴-۱۲) مدل تحلیل عاملی تاییدی اعتماد به برند در حالت بارهای عاملی ۸۶
نمودار ۴-۱۳) مدل تحلیل عاملی تاییدی اعتماد به برند در حالت ضرایب معناداری ۸۷
نمودار ۴-۱۴) مدل تحلیل عاملی تاییدی وفاداری به برند در حالت بارهای عاملی ۸۸
نمودار ۴-۱۵) مدل تحلیل عاملی تاییدی وفاداری به برند در حالت ضرایب معناداری ۸۹
نمودار ۴-۱۶) مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری ۹۱
نمودار ۴-۱۷) مدل تحقیق در حالت ضرایب ساختاری ۹۱
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل۱-۱ الگوی مفهومی تحقیق ۷
شکل ۲-۱) ابعاد دانش برند کلر ۱۹
شکل ۲-۲) مدل ارزش ویژه برند، اکر (۱۹۹۱) ۲۲
شکل ۲-۳) پیشایند ها و پیامد های ارزش ویژه برند ۲۲
شکل ۲-۴) مدل تشریحی ارزش ویژه نام و نشان تجاری آکر ۲۳
شکل۲-۵) هرم سازگاری مشتری با برند ۳۸
شکل ۲- ۶) هرم وفاداری ۴۷
شکل ۲-۷) تاثیر وفاداری نگرشی بر افزایش وفاداری رفتاری ۵۰
شکل۲-۱ الگوی مفهومی تحقیق ۶۱
چکیده
افزایش رقابت در بخش صنعت و افزایش سطح دانش و آگاهی مشتریان باعث توجه بیشتر به حفظ مشتریان شده است. موضوع وفاداری و اعتماد مشتری به برند و عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و یکی از عوامل ایجاد و افزایش وفاداری و اعتماد مشتری تداعی برندی است که در ذهن مشتری ایجاد می‎‎شود. این تحقیق توضیح می‎‎دهد که چگونه مشتریان برند های صنعت نساجی به وفاداری و اعتماد دست می‎‎یابند. وهمچنین تاثیر تجربه مستقیم بر ادراک نام تجاری را براعتماد و وفاداری توضیح می‎‎دهد.این تحقیق از لحاض روش و اجرا از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی با رویکرد علی است و از نظر هدف از نوع کاربردی می‎‎باشد. در این تحقیق روابط میان تداعی های مبتنی بر تجربه و تداعی های مبتنی بر شرکت بر اعتماد و وفاداری مشتریان بررسی گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق مشتریان صنعت نساجی استان گیلان می‎‎باشد و اطلاعات لازم از ۳۱۰ پرسشنامه که توسط مشتریان صنعت نساجی استان گیلان تکمیل شده جمع آوری شده است و با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج این پژوهش نشان می‎‎دهد که ؛اعتماد بر وفاداری به برند تاثیر دارد، تداعی مبتنی بر شرکت بر اعتماد برند تاثیر دارد، تداعی مبتنی بر شرکت بر وفاداری برند تاثیر دارد، تداعی برند مبتنی بر شرکت بر وفاداری مشتریان به برند از طریق اعتماد به نام تجاری موثر است، تداعی برند مبتنی بر تجربه کارکنان شرکت بر تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است، تداعی برند مبتنی برتجربه مرتبط با کارکنان بر اعتماد به برند موثر است، تداعی مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر وفاداری به برند تاثیر ندارد، تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر اعتماد به برند از طریق تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است و تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر وفاداری مشتریان از طریق تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است.
واژگان کلیدی: وفاداری به برند، اعتماد به برند، تداعی های برند، تداعی برند مبتنی بر تجربه، تداعی برند مبتنی بر شرکت، برند
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه