ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در …

از لحاظ نظری به نظر نمی‌رسد که بین متغیرهای مستقل سهم بازار و فشردگی سرمایه، رابطه‌ی معنا‌داری وجود داشته باشد، جهت اطمینان از استقلال متغیرهای مستقل پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌نماییم. ضرایب همبستگی دو به دوی متغیرهای مستقل دوگانه (سهم بازار و فشردگی سرمایه) در جدول (۷-۴) و با استفاده از نرم‌افزار Spss آورده شده است.
جدول :(۷-۴) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل

متغیر متغیر سهم بازار فشردگی سرمایه
سهم بازار همبستگی پیرسون
معنی داری۲دامنه
تعداد
۱
۴۳۰
۰۵۳/۰
۲۷۱/۰
۴۳۰
فشردگی سرمایه همبستگی پیرسون
معنی داری۲دامنه
تعداد
۰۵۳/۰
۲۷۱/۰
۴۳۰
۱
۴۳۰

بر اساس مقادیر ارائه شده جدول (۷-۴)همانطور که ملاحظه میکنیم ضریب همبستگی متغیرهای مستقل به سمت صفر میل می‌کند بنابراین بین متغیرهای مستقل، همبستگی معناداری وجود ندارد، و لذا همبستگی شدید بین متغیرهای مستقل مشاهده نمی‌شود.
تحلیل پیش‌فرض‌های استفاده از مدل تابلویی
پیش از آن‌که به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شود، ابتدا به نحوه تخمین مدل‌ها اشاره می‌شود. آن‌گاه بر اساس این تخمین‌های به دست آمده و به کمک آزمون‌های آماری t ، احتمال محاسبه شده(p-value) به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه‌های آماری تحقیق پرداخته می‌شود. سؤالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می‌شود این است که آیا شواهدی دال بر قابلیت ادغام شدن داده‌ها وجود دارد یا این که مدل برای تمام واحدهای مقطعی متفاوت است. برای این منظور ابتدا بررسی شد که آیا ناهمگنی یا تفاوت‌های فردی بین مقاطع وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود ناهمگنی از روش داده‌های تابلویی[۱۳] و در غیر این صورت از روش داده‌های تلفیقی[۱۴] با رویکرد حداقل مربعات معمولی [۱۵] جهت تخمین مدل استفاده میشود. در ادامه به بررسی وجود این تفاوت‌های فردی از طریق آزمون F لیمر, و با استفاده از نرم‌افزار Eviews پرداخته می‌شود.
الف)آزمون F لیمر( بررسی همسانی عرض از مبدأهای مقاطع )
برای انتخاب بین روش‌های داده‌های تابلویی و داده‌های تلفیقی، از آزمون F لیمر[۱۶] استفاده شد. در آزمون F لیمر، فرضیه H0 یکسان بودن عرض از مبدأها (داده‌های تلفیقی) در مقابل فرضیه مخالف H1، ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده‌های تابلویی) قرار می‌گیرد. خلاصه نتایج آزمون F لیمر، به شرح ذیل در جدول (۸-۴) ارائه شده است. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون F لیمر به شرح زیر می‌باشد:
Ho: روش داده‌های تلفیقی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.