سایت مقالات فارسی – ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در …

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های۱۳۹۲-۱۳۸۸) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۱۰ شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد ۸۶ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با استفاده از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

  1. بین سهم بازار و نوسان پذیری سود رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود رابطه معناداری وجود ندارد.
  3. بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رابطه معناداری وجود دارد.

و‍اژه‌های کلیدی:سهم بازار، فشردگی سرمایه،نوسان‌پذیری سود،اهرم مالی، اندازه شرکت
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
در مطالعات سازماندهی صنعتی، پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد بیان می‌کند که ساختار صنعت نشات گرفته از فعالیت‌های رقابتی گذشته شرکت‌هایی است که در پی دستیابی به اهداف عملکرد ویژه‌ای هستند. شرکت‌ها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می‌کنند و ارتقای موقعیت شرکت فرصت‌های بزرگتری را برای عملکرد آتی آن به همراه می‌آورد(رشیدی‌زاد،۱۳۸۹).
در مطالعات سازماندهی صنعتی مرتبا از سهم بازار و رشد آن به عنوان شاخص‌های مهم عملکرد شرکت یاد شده است و همچنین رابطه مثبت بین سهم بازار و سود اقتصادی به اثبات رسیده است. منظور از سود اقتصادی، سودی است که فراتر از انتظار سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری‌های مشابه دارای ریسک است. در پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد(SCP)، دو رویکرد واقعی برای توضیح این رابطه ارائه شده است. اولین رویکرد، نظریه‌تبانی است که بر مبنای این نظریه، با متمرکز شدن سهم بازار در میان تعداد معدودی شرکت‌های مقتدر، این شرکت‌ها قیمت‌ها را بالاتر از سطح قیمت بازار رقابت کامل تعیین می‌کنند و در نتیجه به سود متعارف بالاتری دست می‌یابند. بر اساس دومین رویکرد که دیدگاه کارایی است، کسب سهم بازار نشات گرفته از افزایش کارایی شرکت و نوآوری است و صرفه‌جویی ناشی از مقیاس آن سودهای اقتصادی را برای شرکت به همراه میآورد(رشیدی زاد،۱۳۸۹).
صرف‌نظر از این دو رویکرد، اگر هدف مطلوب شرکت‌ها، کسب سهم بازار باشد و انتظار رود که در آینده افزایش سودآوری و فرصت‌های رشد از آن شرکت‌هایی باشد که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده‌اند، آنگاه تغییر در سهم بازار نشان دهنده‌ی عملکرد آتی و فرصت‌های رشد می‌باشد. قابلیت سهم بازار در نشان دادن موقعیت نسبی شرکت و مطالعات سازماندهی صنعتی در مورد سهم بازار و عملکرد حاکی از این است که تغییرات سهم بازار با بازار سرمایه و ارزیابی سرمایه‌گذاران در مورد مزیت‌های فعلی و آتی شرکت مرتبط می‌باشد و همچنین این تغییرات بر تخصیص منابع بازار سرمایه بر اساس ارزیابی‌های سرمایه‌گذاران تاثیرگذار است(رشیدی‌زاد،۱۳۸۹).
علیرغم اهمیت سهم بازر و فشردگی سرمایه به عنوان شاخصی از محیط رقابتی شرکت، نقش آن در مدل‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر اطلاعات حسابداری کمرنگ بوده و در بسیاری از تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار از سود شرکت به عنوان نشانگر عملکرد جاری و عملکرد آتیمورد انتظار شرکت‌ها یاد شده است و کمتر به نقش سهم بازار توجه شده است(رشیدی‌زاد،۱۳۸۹).
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.
بیان مساله
گزارشگری مالی شرکت‌ها مبنای فرایند تخصیص سرمایه است. یک فرآیند تخصیص موثر، تامین‌کننده سلامت اقتصاد بوده و ارتقای بهره‌وری، تشویق نوآوری را به همراه می‌آورد و فراهم‌کننده یک بازار کارا و فعال برای خرید و فروش اوراق بهادار و تحصیل و اعطای اعتبار می‌باشد. به طور معکوس در یک فرآیند ناقص تخصیص سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد پشتیبانی میشود و از اعطای سرمایه به شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی محصولات و خدمات نوآورانه که ایجادکنندهی ارزش افزوده میباشد، پرهیز می‌شود و تخریب بازارهای اوراق بهادار را موجب می‌گردد.
استفاده‌کنندگان از گزارشات مالی شرکت‌ها بدون داشتن اطلاعات کافی نمی‌توانند راجع به فرصت‌ها و مخاطرات فرصت‌های سرمایه‌گذاری قضاوت کنند. آن‌ها برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه به مجموعهی متنوعی از اطلاعات نیازمندند که شامل اطلاعات مربوط به اقتصاد، صنایع، شرکت‌ها و اوراق بهادار می‌باشد. ارائه اطلاعات کامل از طریق بهترین منابع، احتمال اتخاذ تصمیمات بهینه را افزایش میدهد.
از جمله اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران برای تفسیر وضعیت واحدهای اقتصادی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

استفاده می‌کنند، اطلاعات مربوط به وضعیت صنعت می‌باشد. شرایط رقابتی موجود در یک صنعت اطلاعات مهمی در خصوص ارزیابی آینده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد سهم بازار و فشردگی سرمایه به عنوان یکی از عناصر ساختار صنعت، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندهی سودآوری شرکت در میان‌مدت و بلندمدت بوده و تجزیه و تحلیل آن در پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت‌ها موثر میباشد. از جمله معیارهایی که سرمایه‌گذاران در تخصیص منابع بازار سرمایه در میان شرکت‌ها از آن بهره میگیرند، فرصت‌های رشد مورد انتظار شرکت‌ها می‌باشد(رشیدی‌زاد،۱۳۸۹).
اندازه‌گیری سود برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری باشد. گزارش سود به روش‌های مختلف به اقتصاد جامعه کمک می‌کند. موارد زیر از جمله کاربردهای مهم سود است:
۱)سود به عنوان معیاری برای بیان میزان موفقیت واحد تجاری به کار می‌رود.
۲)سود معیاری برای تعیین دستیابی به سود نقدی است.
۳)سود از نظر قانون‌گذاران به عنوان شاخصی برای ارزیابی منصفانه بودن نرخ های تعیین شده از سوی آن‌ها می باشد.
۴)سود به عنوان راهنمایی برای مدیر درباره نحوه اداره واحد تجاری محسوب می‌شود.
۵)یکی از ارقام مهم برای تعیین مالیات است. )هندریکسن و ون بردا ، ۱۹۹۱).
طبق بیانیه مفهومی شماره ۶هیات استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعات مالی باید دارای ویژگی‌های کیفی معتبر بودن، به موقع بودن و مربوط بودن باشند. از این رو، ارزیابی کیفیت سود از جنبه مفید بودن در تصمیم‌گیری و یکی از مهم‌ترین اجزای ویژگی معتبر بودن است .لذا سود به عنوان یکی از مهم‌ترین اطلاعاتی که در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد باید از ویژگی‌های مذکور برخوردار باشد و استفاده‌کنندگان در تصمیمات اقتصادی خود نه تنها کمیت بلکه کیفیت سود را نیز مورد توجه قرار دهند از طرفی گسترش نقش کمی و کیفی بازار سهام به عنوان مهم‌ترین بازار سرمایه ایران و شکل‌گیری نگرانی بابت حبابی بودن قیمت سهام و کاهش کیفیت سود شرکت‌ها باعث شد که در این پژوهش به بررسی اثر سهم بازار و فشردگی سرمایه را بر روی نوسان پذیری سود، در نمونه شرکت‌های ایرانی می‌پردازیم.
بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می‌باشیم:
بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود چه رابطه‌ای وجود دارد؟
ضرورت و اهمیت تحقیق

  • سود به عنوان یکی از معیارهای تصمیم‌گیری مالی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می‌یابد.
  • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام معمولأ سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سود هر سهم و روند سود‌آوری شرکت‌ها استفاده می‌کنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و اعتباردهندگان موثر خواهد بود.
  • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﺧﻮرد اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی وﺿـﻊ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧ‌‌‌‌ﻬﺎ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺑﺮ ﺧﺮوﺟﯽ‌ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﻮدﻫﺎی ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻣـﯽ‌ﮐﻨﻨـ.ﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﯿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی ﻣﻌﯿـﺎری ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  • کمک به فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکت‌ها، ناظران سیستم‌های اقتصادی و افراد سرمایه‌گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر سود، علل بروز آن و نحوه مدیریت
  • ازعمده کسانی که از نتایج این تحقیق بهره می‌برند مدیران، مالکان و سهامداران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند.
  • هیچ تحقیق داخلی تاکنون بین رابطه بین متغیرهای سهم بازار و فشردگی سرمایه، با نوسان‌پذیری سود. در بورس اوراق بهادار تهران را نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اهداف تحقیق