ارزیابی کیفیت خدمات و بازاریابی اجتماعی

جدول ۱۳-۴ نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر وفاداری به نام تجاری با عدد ۳ …………………. ۷۳
جدول ۱۴-۴ نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر آگاهی از نام تجاری …………………………………. ۷۴
جدول ۱۵-۴ نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر آگاهی از نام تجاری با عدد ۳ ……………………………….. ۷۵
جدول ۱۶-۴ نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر شهرت نام تجاری ……………………………………..۷۶
جدول ۱۷-۴ نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر شهرت نام تجاری با عدد ۳ ………………………………….. ۷۶
جدول ۱۸-۴ نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر رضایت از نام تجاری ……………………………… ۷۷
جدول ۱۹-۴ نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر رضایت از نام تجاری با عدد ۳ …………………………….. ۷۸
جدول ۲۰-۴ نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر کیفیت ادراک شده از نام تجاری ………………… ۷۹
جدول ۲۱-۴ نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر کیفیت ادراک شده از نام تجاری با عدد ۳ ……………… ۷۹
جدول ۲۲-۴-بررسی اهمیت نسبی متغیرها…………………………………………………………………………………………… ۸۰
جدول ۲۳-۴-آزمون بن فرونی……………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
جدول ۲۴-۴-اولویت بندی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………. ۸۲
فهرست اشکال ونمودارها
شکل۲-۱:ارزش نام تجاری …………………..……………………………………………… ۳۱
نمودار۲-۱ : ابعاد شخصیت نام تجاری ……………………..…………………………………… ۳۶
نمودار۲-۲ ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتری ……………………….…………….…………… ۳۷
شکل ۲-۲-مدل تحقیق ……………….…………………………………………………….. ۳۹
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………… ۶۳
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ………..….………………………………………….۶۴
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان………………….…………………………. ۶۵
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی سابقه ی استفاده از خدامت بانک ملی پاسخ دهندگان…… ……..….……….… ۶۶
نمودار۴-۵-دسته بندی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
چکیده:
این تحقیق با موضوع” بررسی تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی بر ارزش نام تجاری بانک از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی :شعب بانک ملی خراسان شمالی)انجام شده است.ازآنجایی که در دنیای امروزی با رشد تکنولوژی و فناوری های اطلاعاتی، رفاه عمومی افزایش یافته و بالاتر رفتن سطح زندگی در جوامع مختلف باعث افزایش سطح آگاهی وانتظارات مشتریان گردیده است . در حال حاضر پذیرش رویکرد مشتری گرایی به صورت یک الزام برای سازمان ها تبدیل شده است و سازمانی که خود را با این رویکرد تطبیق ندهد به نابودی و شکست محکوم خواهد شد. تا چندی پیش رقابت بین شرکت ها درتصاحب سهم بیشتر بازار بود ولی امروزه سازمان ها به دنبال افزایش سهم مشتری می باشند.
توجه به رقابت و درک بازار رفتار مورد نظر، رمز موفقیت در استفاده از دیدگاه بازاریابی اجتماعی است. فهم درست از ایده ها و رفتارهای رقیب و بالابردن میزان منافع رفتار مورد نظر و یا کاستن ازمیزان هزینه ها و موانع دستیابی به آن، بازار رقابت را به نفع محصول یا خدمت تغییر خواهد داد.