استانداردهای حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش تحلیلی از نوع همبستگی است که به صورت تحلیل رگرسیون با استفاده از رگرسیون های چند متغیره انجام پذیرفته است.
جامعه آماری و نمونه مورد بررسی
جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ است. در این پژوهش تمامی اعضای جامعه آماری با اعمال محدودیت هایی مورد بررسی قرار گرفته اند یعنی روش نمونه گیری در این پژوهش روش قضاوتی است.
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات عملیاتی
اصطلاحات اصلی مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر تعریف می شوند:
شاخص کیفیت اقلام تعهدی (AQ)، معیار تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (۲۰۰۲) به عنوان متغیر توضیحی اصلی انتخاب شده است که برابر با انحراف معیار باقی مانده های حاصل از برازش اقلام تعهدی کل بر مبنای جریان نقدی گذشته، حال و آینده به اضافه تغییرات در درآمد و دارایی های ثابت مشهود به صورت مقطعی در یک دوره پنج ساله است.
مدل فاما و فرنچ:
SMB برابر با تفاوت بین متوسط بازده شرکت هایی با اندازه کوچک و بازده شرکت هایی با اندازه بزرگ؛
HML برابر با تفاوت بین متوسط بازده شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالا و بازده شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین و
AQFactor برابر با تفاوت بین متوسط بازده شرکت هایی با بیش ترین کیفیت اقلام تعهدی و بازده شرکت هایی با کم ترین کیفیت اقلام تعهدی است.
قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
با توجه به این که شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص بازده کل از فروردین ۱۳۷۷ در بورس تهران محاسبه و منتشر شده و پیش نویس استانداردهای حسابداری ایران نیز از سال ۱۳۷۸ منتشر شده است، لذا محدوده ی زمانی این پژوهش سال های ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۰ است.
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، زیرا:
اول: اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی حسابرسی می شود، لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکت ها از قابلیت اتکای بالاتری برخوردار است.
دوم: اطلاعات این شرکت ها قابل دسترسی است.
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق در حیطه ی دانش حسابداری و مدیریت مالی در زمینه ی تحلیل و تبیین متغیر هایی نظیر شاخص کیفیت اقلام تعهدی، اندازه شرکت، بتا و بازده سهام، در چارچوب شاخص ها، نرخ ها و اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت ها است که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس از طریق گزارش های هفتگی، ماهانه و یا سالانه ارائه می شود.
ساختار تحقیق
در فصل دوم، مفاهیم اساسی در رابطه با صرف خطرپذیری، کیفیت اقلام تعهدی و رابطه ی بین آن ها؛ در فصل سوم، روش شناسی تحقیق، فرآیند انتخاب نمونه و مدل های آزمون فرضیات؛ در فصل چهارم، یافته های تجربی حاصل از اجرای مدل های به کارگرفته شده به همراه تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ارائه شده و در نهایت در فصل پنجم نتیجه تحقیق بیان شده است.
خلاصه فصل اول
در این فصل ابتدا مقدمه ای بر موضوع تحقیق ارائه شد و سپس به بیان مسئله تحقیق، اهمیت، وجه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین، قلمرو تحقیق، تعریف واژگان عملیاتی تشریح شد.
فصل دوم