استفاده از اطلاعات و مدارک موجود و تحصیل در دانشگاه

قلمرو زمانی شامل طراحی، توزیع، جمع آوری، تجزیه و تحلیل پرسشنامه تحقیق شامل یک دوره حدوداً ۶ ماهه میباشد که از نقطه نظر زمانی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ درنظر گرفته شده است.
جامعه آماری :
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود.
جامعه آماری این تحقیق دانشجویان درحال تحصیل در دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان میباشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در حال حاضر میزبان حدود ۲۷ هزار دانشجو در ۸۴ رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی است.
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه :
نمونه گیری فرآیند انتخاب مشاهده ها و تعمیم نتایج مشاهده به کل جمعیت است. در یک تحقیق همیشه میسر نیست که کل آزمودنیهای یک جامعه را مورد بررسی قرار دهیم چرا که ممکن است از نظر زمان، منابع مالی، منابع انسانی و… محدودیتهایی موجود باشد و امکان بررسی همه جامعه موجود نباشد؛ لذا باید جزئی از آزمودنیها را به گونهای که نماینده معقولی برای کل آزمودنیهای آن جامعه باشند، انتخاب نموده و نتایج بررسی روی آنها را به کل جامعه تعمیم داد. البته با توجه به وجود خطا در این عمل، لازم است میزان خطا را نیز محاسبه و اعلام نماییم.
روشهای نمونه گیری آماری که عموماً در تحقیقات و پژوهشهای کاربردی مورد استفاده قرار می گیرد، به قرار زیر است:
۳-۵-۱- نمونه گیری تصادفی ساده :
در این نوع نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شود. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N و حجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N  است. 
۳-۵-۲- نمونه گیری طبقه ای :
در نمونه گیری طبقه ای، واحدهای جامعه مورد مطالعه در طبقه هایی که از نظر صفت متغیر همگن تر هستند، گروه بندی می شوند، تا تغییرات آنها در درون گروه ها کمتر شود. پس از آن از هر یک از طبقه ها تعدادی نمونه به صورت تصادفی انتخاب می شود.
۳-۵-۳- نمونه گیری خوشه ای :
در صورتی که فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد می توان افراد جامعه را در دسته هایی خوشه بندی کرد. سپس از میان خوشه ها به تصادف نمونه گیری به عمل آورده و تمام حجم خوشه را سرشماری می کنیم. برای این منظور فهرستی از این خوشه ها تهیه می شود و از آن به عنوان چارچوب نمونه گیری استفاده می شود.
در این تحقیق نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده می باشد.
برای تعیین حجم نمونه در تحقیقات از روشهای مختلفی استفاده می شود. دو روش متداول برای این کار استفاده از فرمول شارل کوکران و جدول مورگان است.
در مواردی که واریانس جامعه یا درصد موردنیاز در اختیار نداشته باشید می توان از جدول مورگان برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد این جدول حداکثر تعداد نمونه را می دهد و اگر با فرمول کوکران نیز محاسبه کنید حتما کمتر از این باید باشد.
S : حجم نمونه و N : حجم جامعه
(جدول ۳-۱ ) جدول مورگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در حال حاضر میزبان حدود ۲۷ هزار دانشجو در ۸۴ رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی میباشد که باتوجه به جدول مورگان حجم نمونه این پژوهش ۳۷۹ نمونه تعیین میگردد.
ابزار و شیوه گردآوری داده ها :
یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد‏ کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مورد استفاده قرار می دهند.
۳-۶-۱- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود :
در برخی تحقیقات  اطلاعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند. بدین صورت که محقق بدنبال اطلاعات جدید نیست بلکه می تواند نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده اند و در پرونده های ( درمانگاهی  بیمارستانی ثبت احوال، دانشجویی، دانش آموزی و مراجعین به مراکز مختلف شهرداری ها و… ) موجود است  اقدام کند.
۳-۶-۲- مشاهده :
از روش های جمع آوری اطلاعات است که در آن رفتار مشخصات موجودات زنده اشیا و پدیده ها با استفاده از ویژگی های گوناگون آنها ملاحظه و ثبت می گردد. منظور از مشاهده ثبت دقیق تمام جوانب بروز حادثه ویژه یا رفتار و گفتار فرد یا  افراد از راه حواس و یا سایر راه های ادراکی ( کمک گرفتن از ابزار خاص ) می باشد.
۳-۶-۳- مصاحبه :