۷- ساروخانی، باقر، جامعه شناسی ارتباطات، چاپ چهاردهم، تهران: اطلاعات، (۱۳۸۳).
۸- شوسلر، کارل اف. سنجش احساسات مردم، ترجمۀ هوشنگ نائبی، تهران: نشر کتابفرا، (۱۳۷۹)
۹- فاضلی، محمد، مصرف و سبک زندگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، (۱۳۸۲).
۱۰- تبیین وضعیت موجود سازمانهای مردم نهاد جوانان در سال ۱۳۸۷، گزارش دفتر امور اجتماعی سازمان ملی جوانان (سابق)
۱۱-دورکیم ، امیل ، تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه حسن حبیبی، تهران ، انتشارات قلم، ۱۳۵۹
۱۲-سعیدی ، محمد رضا ، درآمدی برمشارکت مردمی و سازمانهای غیر دولتی ، سمت، ۱۳۸۳
۱۳-گروهی از مولفان ، بررسی وضعیت سازمانهای غیر دولتی جوانان، سازمان ملی جوانان(سابق)، ۱۳۸۳
۱۴-لفت ویچ ، آدریان ، دموکراسی و توسعه، ترجمه احمد عقیلیان و افشین خاک باز، ۱۳۸۲
۱۵-مقیمی ، سید محمد، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی ، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
۱۶-ببی،ارل،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل ، انتشارات سمت، ،۱۳۹۰
۱۷- سرمد ، زهره ، و همکاران ، روش تحقیق در علوم رفتاری، ۱۳۸۸
۱۸- محسنی ، منوچهر ،مشارکت اجتماعی در ایران ، نشر آرون ، ۱۳۸۳
۱۹- گلشن پژوه ، محمدرضا، راهنمای سازمانهای غیر دولتی ، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر، ۱۳۸۶
۲۰- شفیعی مطهر ، سید علی ، مبانی و ضرورت مشارکت، نشر عابد، ۱۳۸۳
۲۱-آیین نامه اجرایی تاسیس سازمانهای مردم نهاد به شماره ۲۷۸۶۲ مورخ ۸/ ۵/ ۱۳۸۴
۲۲- نمازی ، تحلیل وضعیت نهادهای مردمی داوطلب در ایران، ۱۳۸۱
۲۳- بررسی وضعیت تشکلهای غیر دولتی جوانان در ایران ، سازمان ملی جوانان (سابق) ، ۱۳۸۲٫
۲۴- فرهنگ انگلیسی آکسفورد ادونس ، نشر دانش
۲۵- سوری خدیجه ، سعیدی محمد رضا ، مجموعه مقالات مشارکت اجتماعی جوانان از طریق تقویت سازمانهای غیر دولتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.
۲۶-گنجی، احمد، مطالعه الگوی کاربران اینترنت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (۱۳۸۵).
۲۷- میردامادی، مهرداد، فضای سایبر نتیک به مثابه فضای شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (۱۳۸۰)
۲۸-حسنی، محمد حسین، اینترنت و ارزشها: بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و گرایش دانشجویان به ارزشهای سیاسی: با تأکید بر آزادی بیان و مشارکت در حکومت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، (۱۳۸۲)
۲۹-رنجبران، محمد طیب، بررسی وضعیت سازمانهای مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل swot.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد قم، (۱۳۸۸)
۳۰- دانش ، علی اکبر، نقش سازمانهای مردم نهاد در مشارکت اجتماعی جوانان، ۱۳۸۷