اشخاص ثالث و مسئولیت

دو رقم اول سمت چپ معرف سال افتتاح دستورکار میباشد.
سه رقم بعدی معرف شماره پروژه فرعی که دستور کار موردنظر مربوط به آن می باشد.
دو شماره آخر ردیف دستورکار در قالب پروژه فرعی موردنظر میباشد.
قسمتهای ۴ و ۵ معرف عنصر هزینه و منشاء هزینه بشرحی که در بندهای ۴ و ۵ همین بخش آمده میباشد با این تفاوت که از عناصر هزینه کالای پروژه (عناصر هزینه شماره ۲۴۰ الی ۲۶۹) نبایستی استفاده شود.
مسئولیت شماره گذاری پروژه فرعی و اجزاء آن و دستورکارهای پروژه های سرمایه ای با اداره امورمالی (بودجه و کنترل هزینه های سرمایه ای) هر واحد میباشد.
۳-۱۴-۲ گزارشات هزینه های جاری
گزارشات خلاصه مقایسه بودجه و هزینه های جاری شامل مقایسه بودجه مصوب با آخرین برآورد بودجه، مقایسه بودجه و هزینه های ماه مورد گزارش و مقایسه بودجه و هزینه های جاری تا ماه مورد گزارش میباشند. این گزارشات برای مسئولین در سطوح مختلف از رئیس اداره تا معاون وزیر در امور نفت و نهایتاً وزارت نفت تهیه می شود. مسئولین موظفند گزارشات دریافتی واحد خود را به دقت بررسی نموده و انحرافات هزینه نسبت به بودجه را برای مافوق خود توجیه نموده و کوشش نمایند در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت سقف آن هزینه نمایند. شماره و عنوان این گزارشات در صفحات بعد منعکس گردیده است.
۱- گزارشات ریزهزینه های جاری
هـ ج ۰۳- ریزهزینه های جاری به ترتیب مرکز هزینه، رمز ناحیه و عنصر هزینه.
هـ ج ۰۴- ریزهزینه های جاری به ترتیب رمز سازمانی، مرکز هزینه، رمز ناحیه و عنصر هزینه.
۲- گزارشات خلاصه ریزهزینه ماهیانه
– هزینه های جاری بر حسب عنصر هزینه- نوع ۱۰
– هزینه های حفاری اکتشافی- تعمیراتی (جاری) بر حسب عنصر هزینه
– هزینه های جاری (خدمات به واحدها و اشخاص ثالث) برحسب عنصر هزینه
– هزینه های جاری بر حسب عنصر هزینه و به ترتیب ماه مالی
۴-۱۴-۲ گزارشات خلاصه مقایسه بودجه و هزینه های جاری
۱- بودجه و هزینه های جاری به ترتیب مرکز هزینه، رمز ناحیه و به تفکیک عنصر و گروه عنصر هزینه
۲- گزارش بودجه و هزینه های جاری به ترتیب رمز سازمانی مالی، مرکز هزینه به تفکیک عنصر هزینه و گروه عنصر هزینه
۳- گزارش بودجه و هزینه های جاری به ترتیب مرکز هزینه به تفکیک عنصر هزینه و گروه عنصر هزینه
۴- گزارش بودجه و هزینه های جاری به ترتیب رمز سازمانی مالی و به تفکیک عنصر هزینه و گروه عنصر هزینه
۵- گزارش بودجه و هزینه های جاری به ترتیب انواع حسابهای اصلی و به تفکیک عنصر هزینه و گروه عنصر هزینه
۶- گزارش بودجه و هزینه های جاری به ترتیب انواع حسابهای فرعی و به تفکیک عنصر هزینه و گروه عنصر هزینه
۷- گزارش بودجه و هزینه های جاری به ترتیب عملیات اصلی به تفکیک عنصر هزینه و گروه عنصر هزینه
۸- گزارش بودجه و هزینه های جاری به ترتیب عملیات اصلی، عملیات فرعی و به تفکیک عنصر هزینه و گروه عنصر هزینه
۹- گزارش بودجه و هزینه های جاری به ترتیب عملیات اصلی، عملیات فرعی و به تفکیک مرکز هزینه
۵-۱۴-۲ شرح کدها و جداول پارامتر