اطلاعات حسابداری و فناوری اطلاعات

H0 : µ ≤ ۳ نقیض ادعا
H1 : µ > ۳ ادعا
۳٫۴۰۷
۵۶
۳٫۹۸۳
در سطح اطمینان ۹۵ % H0 رد می شود پس فرضیه سوم پذیرفته می شود
چهارم
H0 : µ ≤ ۳ نقیض ادعا
H1 : µ > ۳ ادعا
۳٫۳۸۱
۵۶
۳٫۶۵۸
در سطح اطمینان ۹۵ % H0 رد می شود پس فرضیه چهارم پذیرفته می شود
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
موضوع پژوهش حاضر در زمینه بررسی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری از نقظه نظر کاربران سیستم، مدیران و مسئولین واحدهای مالی در زمستان سال ۱۳۸۹ انجام شده است. بر این اساس پژوهش در راستای ۴ پرسش آغازین شکل گرفت و برای پاسخگویی به سئوالات مذکور، هم از ادبیات نظری و هم از مدیران مالی و کاربران سیستم کمک گرفته شد.
از این رو با ارائه و مطرح شدن سئوالات با چند فرضیه مواجه می شویم که پایه و اساس تحقیقات میدانی ما را تشکیل می دهد.
لذا پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست امده در صدد شناسایی تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می باشد.
۲-۵ – ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک، به نتایج هر فرضیه اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های این پژوهش می پردازیم. به دلیل اینکه دقیقاً درباره موضوع این تحقیق پژوهشی صورت نگرفته است نتایج فرضیات این تحقیق را نمی توان با تحقیقات مشابه مقایسه نمود.
۱-۲-۵- نتایج فرضیه اصلی
“سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت” بر “ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری” تاثیر می گذارد.. بر اساس یافته ها و تجزیه و تحلیل استنباطی از فرضیه اصلی مندرج در جدول(۲۱-۴) نشانگر این است که متغیر مستقل یعنی سیستم جامع مالی یکنواخت صنعت نفت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد. البته در نهایت تاثیر این سیستم برمولفه های کیفی اطلاعات حسابداری یکسان نیست.این یافته همراستاست با تحقیق حسین اعتمادی با موضوع تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژکی های کیفی اطلاعات حسداری(۱۳۸۵) که در آن بیان کرده است که فناوری اطلاعات بر مولفه های کیفی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد.
۲-۲-۵- نتایج فرضیه فرعی اول
“سیستم جامع مالی یکنواخت صنعت نفت”بر “مربوط بودن اطلاعات حسابداری” تاثیر می گذارد.. در تجزیه و تحلیل استنباطی از فرضیه اول، مندرج در جدول (۱۴-۴) نشانگر آن است که متغیر مستقل سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری تاثیر میگذارد. در نهایت این که میزا ن این تاثیر با توجه به طیف لیکرت در حد متوسط است .این یافته همراستاست با تحقیق حسین اعتمادی با موضوع تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسداری(۱۳۸۵) که در آن بیان کرده است که فناوری اطلاعات بر مولفه کیفی مربوط بودن تاثیر می گذارد.
۳-۲-۵- نتایج فرضیه فرعی دوم