اصلیترین هدف حامیان در حمایت از این نهادها، شناخته شدن به عنوان “حامی رسمی” آن نهاد است. حامی رسمی بودن به این معنی است که عموم جامعه از این حامیگری آگاهی داشته باشند و محصولات حامی به عنوان تنها محصول مرتبط با آن نهاد شناخته شود. حامیان رسمی همچنین از امتیاز مشارکت در تمامی برنامههای بازاریابی نهاد مورد نظر و استفاده کردن از طرح و نشان آن نهاد در برنامههای بازاریابی شخصی خود برخوردار هستند.
معمولا شرکتهای بزرگ ملی یا بینالمللی از حامیگری نهاد های ورزشی استفاده میکنند چرا که این نوع از حامیگری نیازمند سرمایه گذاری فراوان و پرهزینه است(عبدوی، ۱۳۹۱، ص۲۲).
۲-۳-۲-۲) حمایت از تیمهای ورزشی
حمایت از تیمهای ورزشی مختلف یکی ار رایجترین انواع حامیگری است که بیشتر برای شرکتهای محلی یا منطقهای که بودجه بازاریابی محدودتری دارند، اما در عین حال میخواهند از مزایای حامیگری نیز بهرهمند شوند، مناسب است.
هدف بیشتر شرکتها از حمایت از تیمهای ورزشی، ایجاد روابط بلندمدت و سودمند برای هر دو طرف است. ایجاد آگاهی از محصولات و خدمات شرکت، توسعه فرصتهای بهبود روابط با مشتریان جدید، تداعی شناسه و ایجاد تصویر مثبت از شناسه، از برجستهترین نتایج حاصل از این نوع حامیگری است(عبدوی،۱۳۹۱، ص۲۳).
۳-۳-۲-۲) حمایت از ورزشکاران
در این نوع از حامیگری، یک شرکت سعی میکند از طریق ایجاد مشارکت با یک ورزشکار، محصولات خود را به بازار معرفی نماید و از مزایای این مشارکت بهرهمند شود. حمایت از چهرههای ورزشی بیشتر مناسب ورزشهای انفرادی است تا ورزشهای تیمی چراکه حامی بهتر میتواند بر فعالیتهای خود تمرکز داشته باشد و برداشتهای قابل توجهی برای مشتریان ایجاد نمایند(عبدوی،۱۳۹۱، ص۲۳).
۴-۳-۲-۲) حمایت از رسانهها و برنامههای ورزشی
این نوع از حامیگری شامل خرید امتیاز مشارکت با یک برنامه ورزشی خاص است که این برنامه ورزشی میتواند یک گزارش ساده رادیویی محلی و یا یک برنامه تلوزیونی بین المللی باشد(عبدوی،۱۳۹۱، ص۲۳).
۵-۳-۲-۲) حمایت از امکانات و تاسیسات ورزشی
حمایت از امکانات و تاسیات ورزشی شامل گرفتن حق امتیاز ورزشگاهها و سالنهای ورزشی است. این نوع از حامیگری از سال ۲۰۰۰ به بعد شاهد رشد چشمگیری بوده و بسیاری از ورزشگاهها به فروش حق نامگذاری و حق تبلیغات به شرکتهای مختلف، اقدام میکنند(عبدوی،۱۳۹۱، ص۲۳).
۶-۳-۲-۲) حمایت از رویدادهای ورزشی
حمایت از رویدادهای ورزشی یکی از کاملترین انواع حامیگری است که در آن یک شرکت، با یک رویداد ورزشی مانند لیگ بسکتبال، جام جهانی فوتبال و غیره، قرارداد میبندد تا در قبال حمایت از آن رویداد، به پیشبرد اهداف بازاریابی خود بپردازد(اشوارز و هانتر، ۲۰۰۸، ۲۵۱).
۵-۲-۲) شناسهی تیم
شناسهی تیم به عنوان درک تماشاگران در ارتباط با یک تیم و تجزیهی نقاط ضعف و دستاوردهای تیم به عنوان مالک تعریف میشود در این مفهوم، میتوان آن را به عنوان یک نمونهی خاص از شناسهی سازمانی درک کرد(میل و آشفورد، ۱۹۹۲، ص۶۰)
همگام با پیشنهادات در پیشینهی شناسهی تیم سه مولفه را ( اعتبار، شناسهی هواداری، حوزهی مشارکت) برای پیشبینی شناسهی تیم میان هواداران ورزشی بررسی میکنیم. درک اعتبار و ارتباط آن با یک سازمان کانونی قبلا در یک موزهی هنری در زمینهی کاربران مورد بررسی قرار گرفته شده بود(باتاچاریا و همکاران، ۱۹۹۵، ص۵۱) یک مطالعه توسط فیشر و ویکفیلد (۱۹۹۸) نشان داد که این سه مولفه به طور مداوم در ارتباط با شناسهی تیم بودند.
پیشینهی شناسهی تیم، تا حد زیادی بوسیلهی ون و همکارانش پیش برده شد، به این نتیجه رسیدند که شناسهی تیم روی انواع مولفهها تاثیر میگذارد:
پیشینهی نتایج رقابت(ون و دولان، ۱۹۹۴، ص۷۸۵)
دانش و اعتقادات تیم(ون و برانسکومب، ۱۹۹۵، ص۵۵۸)
احساسات (ون و برانسکومب، ۱۹۹۵، ص۵۵۸)
اعتماد به نفس (ون و برانسکومب، ۱۹۹۰، ص۵۵۸)
درک از اعمال نفوذ (ون و همکاران، ۱۹۹۴، ص۱۲)و
اعتقاد به صلاحیت شخصی(گوینر و اسوانسون، ۲۰۰۳، ص۲۷۸)
متاسفانه، با وجود پتانسل برای درک و بینش کلی برای سنجش تاثیر شناسهی تیم نسبت به نتایج حامیگری (برای مثال به رسمیت شناختن حامی، رضایت و نگرش نسبت به حامیان مالی، حمایت حامیان مالی) ولی باز هم مشاهده میشود که اینها بررسی نشدهاند. با این حال، بیشتر پیشینهی شناسهی تیم نشان میدهد که تیمی که اهمیتش افزایش مییابد، هواداران میتوانند افراد بزرگتر و سرشناستر را در ارتباط با تیم خود جستجو کنند(میل و آشفورد، ۱۹۹۲، ص۷۳).علاوه بر این، بیشتر نتایج شناسه به این صورت است که افراد تمایل دارند در رفتار هوادرانی که بوسیلهی گروهها حمایت میشوند شرکت کنند(فیشر و ویکفیلد، ۱۹۹۸، ص۲۸). بنابراین بایستی که از سازمانها و شرکتهای حامی حمایت شود. در زیر تعریفی کلی از مولفههای شناسهی تیم آورده میشود: