طالب نیا و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی تاثیر عوامل محیطی بر فرآیند اصلاحات حسابداری دولتی در ایران از طریق مدل اقتضایی پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش پیمایشی آن ها بیانگر این بود که حسابداری دولتی در ایران در آستانه یک تحول بنیادین قرار دارد محرک های اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیش تر به دنبال اصلاحات مطرح شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جمله الزامات قانونی پیرامون عملیاتی شدن بودجه است.
گردو کریمی (۱۳۹۰) به بررسی اثرات تغییر در روش حسابداری نقدی به تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداختند ، نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این بود که اجرای حسابداری تعهدی منجر به بهبود عملکرد مالی و عملیاتی دستگاه می شود . همچنین حسابداری تعهدی در تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها کارا تر از حسابداری نقدی است . باعث کنترل دقیق تر درآمدها و هزینه ها شده و گزارش های مالی دقیق تر و صحیح تری در اختیار مدیران قرار می دهد .
وکیلی فرد و نظری (۱۳۹۱) به بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در موسسات تابعه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداختند . نتایج حاصل بیانگر این بود که عوامل : مدیریت ، نیروی انسانی ، قوانین و مقررات ، چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی به عنوان عوامل موثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی تاثیرگذار می باشد.
ناصر ریاحی نسب(۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان بررسی علل توسعه حسابداری دولتی در ایران و شناسایی موانع موجود در این خصوص بیان داشتند که وجود موانع متعدد در ابعاد ساختاری؛قانونی؛سیاسی؛ اجتماعی وفرهنگی و آموزشی باعث گردیده که اهداف گزارشگری مالی دولتی خصوصا مسئولیت پاسخگویی دولت را محقق ننماید.
نقد پژوهش های پیشین
همانطور که در بخش های قبلی ارائه گردید با توجه به اینکه در پژوهش های پیشین عمدتا به بررسی مفاهیم پاسخ گویی ، و نقش گزارش های مالی بخش دولتی در ایفای مسئولیت پاسخ گویی و تلاش های انجام شده در زمینه استفاده از استانداردهای گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بهبود فرایند پاسخ گویی پرداخته است .در رابطه با موضوع، پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که به بررسی تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر تصمیم گیری و پاسخگویی مدیران در کشور و در سطح دانشگاههای علوم پزشکی شمالغرب خواهد پرداخت.
خلاصه فصل
این فصل از پژوهش ، به بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص داشت. بدین منظور ، در بخش مبانی نظری ، پس از ارائه تعاریفی از انواع مبانی حسابداری وبررسی مزایا ومعایب هر کدام، سیستم حسابداری تعهدی دربخش عمومی، گزارشهای مالی تعهدی، سیستم های مدیریتی تعهدی وبودجه بندی تعهدی تشریح شد . در ادامه پاسخگویی عمومی ، مسئولیت و سطوح مسئولیت پاسخ گویی ، ویژگی های محیط فعالیت وانواع پاسخ گویی ، معیار های اندازه گیری و نحوه هماهنگ کردن کنترل و مسئولیت پاسخ گویی مورد بررسی قرار گرفت. سپس ، در بخش پیشینه تحقیق پزوهش های داخلی و خارجی انجام شده مرتبط با موضوع این پژوهش در بخش خصوصی و عمومی مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱-مقدمه
در انجام هر پژوهش باید در وحله اول به منظور کسب شناخت ، باید مجموعه ای از گزاره ها (فرضیات یاسئوالات تحقیق)راتدوین نمود و سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم نمود این امر فرایند پژوهش را هدایت می کند و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد.
روش تحقیق چارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرانه برای تحقیق هدف پژوهش ، برای آزمودن فرضیه ها یا پاسخ دادن به سوالات تحقیق را فراهم می آورد.
در این فصل (روش شناسی کلی پژوهش)شامل جامعه و نمونه آماری ، نوع و روش پژوهش ، روش جمع آوری داده ها ، مراحل انجام پژوهش ، سوالها و فرضیه ها و متغیر های پژوهش و روش آماری توضیح داده میشود.
۳-۲- قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی تحقیق : قلمرو تحقیق از حیث موضوعی به تاثیر اجرای حسابداری تعهدی بر پاسخگویی و تصمیم گیری مدیران دانشگاههای علوم پزشکی شمال غرب کشور جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
قلمرو زمانی تحقیق: حیطه زمانی اجرای پژوهش حاضر از نظر توزیع پرسشنامه درسال ۱۳۹۲ می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق از حیث مکانی در ۸ دانشگاه علوم پزشکی شمال غرب وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (دانشگاهای علوم پزشکی اردبیل ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، زنجان ، همدان ، ایلام ،کرمانشاه ، کردستان ).
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست است از افراد و اشیاء ویا نمود هایی که در یک یا چند خاصیت اشتراک دارند و محقق میخواهد درباره آنها به تحقیق بپردازد .
جامعه آماری این پژوهش مدیران دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب کشور وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد که به شرح جدول زیر می باشند.