افزایش مشارکت و در داخل کشور

۳-۱۶ خصوصیسازی در صنعت برق
رشد تقاضای برق، تعداد مشترکین و افزایش توقع از سطح کیفیت خدمات صنعت برق از یک سو و کمبود منابع مالی مورد نیاز از دیگر سو سبب گردید تا رویکرد دولت به سمت خصوصیسازی صنعت برق معطوف گردد و اقداماتی برای جذب مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد. این در حالی است که فعلاٌ منابع مالی و وجوه سرمایهگذاری مورد نیاز صنعت برق عموماٌ از طریق منابع داخلی صنعت، بودجههای مکمل دولتی، استقراض رسمی از سیستم بانکی داخلی، فروش اوراق مشارکت در داخل کشور، دریافت وام و اعتبار از آژانسهای چند جانبه و دو جانبه بینالمللی تأمین میشود. در حال حاضر مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی و یا مشارکت بخش خصوصی در ساخت نیروگاه صورت میپذیرد. مطابق با برنامههای وزارت نیرو ۴۴ نیروگاه مشمول واگذاری شدند. از این تعداد تا پایان سال ۱۳۹۰، ۱۶ نیروگاه به بخش خصوصی تحویل داده شده و ۱۰ نیروگاه نیز در حال تحویل میباشند. ۱۸ نیروگاه دیگر، برای عرضه جهت واگذاری معرفی گردیدهاند.
افزایش مشارکت بخش غیر دولتی در طزحهای توسعه نیروگاهی با چالشهایی روبرو است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تأخیر در تصویب طرحها توسط شورای اقتصاد
تاخیر در پرداخت صورتحسابهای فروش برق
تأخیر در اعطای مجوزهای زیستمحیطی
تأخیر در تصرف یا تملک زمین
عدم هماهنگی لازم جهت سوخترسانی به نیروگاه
عدم استفاده بهینه از منابع موجود در صندوق توسعه ملی
مشکل در گشایش LC
عدم هماهنگی و تعامل مناسب سازمان خصوصیسازی با دفاتر و ارگانهای وابسته به وزارت نیرو
اشکالات موجود در برخی از مستندات و مواد قانونی.
هرچند که افزایش مشارکت بخش خصوصی با چالشهایی روبرو است. به منظور حمایت از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در فرآیند تولید برق مقررات خاص حمایتی تعیین و اعلام شده است که مهمترین آن خرید تضمینی برق است. هر تولیدکننده خصوصی انرژی برق میتواند اطمینان داشته باشد که برق تولیدی و یا مازاد مصرف خود را با قیمت منطقی ۳۳۸ ریال به ازای هرکیلوواتساعت در سال ۱۳۹۰ به اضافه پاداش راندمان بیشتر از ۴۲ درصد به شبکه برق سراسری بفروشد و امکان استفاده از شبکه انتقال و توزیع برای تبادل برق نیز برایش از طریق شبکه سراسری فراهم است. در سال ۱۳۹۰ وزارت نیرو برای عملی شدن قانون خصوصی سازی اقدام به تنطیم آییننامههای اجرایی و دستورالعملهای لازم نموده است.
جدول(۳-۸) نیروگاههای احداث شده توسط بخش خصوصی تا پایان سال ۱۳۹۰ (مگاوات)
نام نیروگاه
ظرفیت بهرهبرداری شده تا پایان سال ۱۳۹۰
فردوسی(توس)
۰/۹۵۴
جنوب اصفهان
۰/۹۵۴
رودشور
۰/۷۸۹