اقلیم گرم و خشک و استان اصفهان

مطالعات گستردهای توسط شای و همکاران(Shaie et al., 2010) مبنی بر ارزیابی خطر فلزات بالقوه سمناک در غبارخیابان در محیطهای شهری و بین شهری در برخی مناطق چین انجام شده است، تعیین غلظت عناصری مانند مس، سرب، روی، نیکل، کادمیم و منگنز در غبار خیابان در شهر سام سون(samsum) بوسیله کابادایی(Kabadaie et al.,2009) نمونه دیگری از این گونه پژوهشهاست.
هالک و همکاران(Halek et al., 2007) غلظت ترکیبات PAH را در هوای شهر تهران بررسی و ضریب سمناکی را برای تمام ترکیبات سرطانزای PAHمحاسبه نمودند.
در تمام پژوهشهای انجام شده در این زمینه به احتراق سوختهای فسیلی، مواد گسیل شده از اگزوز اتومبیلها، احتراق بنزین در موتور اتومبیلها، سایش قطعات مختلف ماشین، حجم انبوه وسایل نقلیه و ترافیک سنگین محیطهای شهری به عنوان مهمترین منشأ برای فلزات سنگین و نیز ترکیبات آروماتیک چند حلقهای در غبار خیابان اشاره شده است.

فصل دوم
زمین شناسی منطقه
۲-۱-جغرافیای منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه(شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان) با مساحتی حدود ۷۸۵۰ کیلومتر مربع بین ۵۱ درجه و ۸ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۱۲ دقیقه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۱۱ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۶ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. این منطقه بخشهایی از ۱۰ شهرستان استان اصفهان شامل فلاورجان، خمینی شهر، نجف آباد، مبارکه، اصفهان، لنجان، بخش کوچکی از شمال شهرضا، بخش کوچکی از شرق تیران و کرون، بخش جنوبی برخوار، شاهین شهر، و میمه را دربر میگیرد(شکل۲-۱). بیشتر منطقه را آبرفتهای زاینده رود تشکیل می دهد که با شیبی ملایم از جنوب غرب به سمت جنوب شرق کشیده شده و به باتلاق گاوخونی منتهی می شود. منطقه از شمال به دشت موته، از غرب به نواحی کوهستانی، از شمال شرق به ناحیه کوهستانی اردستان و از شرق به بیابان اردستان محدود می شود. از نظر آب و هوایی بخشهای شمالی، شرقی و مرکزی منطقه دارای اقلیم گرم و خشک بیابانی، بخشهای غربی دارای اقلیم نیمه مرطوب و بخشهای جنوبی دارای اقلیم سرد و نیمه خشک است(سالنامه آماری استان اصفهان، ۱۳۸۷).
شکل ۲-۱ نقشه محدوده شهرستانهای مهم واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان.
۲-۲- هواشناسی منطقه
دما، بارش، سرعت و جهت باد از مهمترین عواملی هستند که شناسایی و اندازه گیری آنها در بررسی ویژگیهای هواشناختی هر منطقه ضروری است. منطقه مورد مطالعه از نظر اقلیمی در محدوده بیابانی کمباران با زمستانهای سرد و تابستانهای گرم و خشک قرار دارد(اداره هواشناسی استان اصفهان، ۱۳۸۸). تنها بخشهای غربی محدوده(بخشهای شرقی شهرستان تیران و کرون) دارای اقلیم نیمه مرطوب است. اندازه گیری متوسط دمای ماهانه سال ۱۳۸۸ در ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی اصفهان، شرق اصفهان(فرودگاه)، کبوترآباد، نجفآباد، زرینشهر، مبارکه و مورچه خورت (جدول ۲-۱) نشان می دهد که بیشینه دما در تیرماه و کمینه دما در دی ماه رخ میدهد. بیشینه بارش در سال ۱۳۸۸ مربوط به ماههای آبان، آذر، بهمن و اسفند است که بین ۳۶ میلیمتر در آبان تا بیبارشی از خرداد تا مهر متغیر است. میانگین سرعت باد در منطقه، بین ۲۷ متر بر ثانیه در فروردین تا ۶ متر بر ثانیه در مرداد تغییر میکند. جهت غالب باد نیز در محدوده مورد مطالعه از غرب به شرق است.
جدول ۲-۱ویژگی ایستگاه های هواشناسی در منطقه مورد مطالعه(اداره هواشناسی استان اصفهان، ۱۳۸۷).
ایستگاه
شهرستان
نوع ایستگاه
سال تأسیس
ارتفاع از سطح دریا
اصفهان
اصفهان
سینوپتیک
۱۳۳۰

Share this post

Post navigation

You might be interested in...