۲۲- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز خود را فردی بی ارزش می دانید؟
۲۳- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس می کنید زندگی کاملا” ناامید کننده است؟
۲۴- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید زندگی ارزش ماندن ندارد؟
۲۵- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این مسئله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟
۲۶- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بار ها فکر کرده اید که به علت ناراحتی عصبی هیچ کاری نمی توانید انجام بدهید ؟
۲۷- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید که ای کاش مرده بودید و کلا” از شر زندگی خلاص می شدید ؟
۲۸- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز فکر از بین بردن خودتان، ذهن شما را مشغول کرده است ؟
فهرست منابع
منابع فارسی
آهنگی، اکرم؛ عابدی، علیرضا؛ فتح آبادی، جلیل. (۱۳۸۸). رابطه بین تیپهای شخصیتی با سبک حل مسئله در کارکنان دانشگاه. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال ۳، شماره ۴، صص ۶۱-۴۰٫
اکبری، فیضالله؛ امیرآبادی زاده، حسن؛ پوررضا، واقعی، یدالله؛ دستجردی، رضا. (۱۳۸۴). بررسی تنشهای روانی- اجتماعی کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند در سال ۱۳۸۳٫ مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سال ۱۲، شماره ۳ و ۴، صص ۷۱-۶۶٫
انجمن روانپزشکی آمریکا. (۲۰۰۰). متن تجدیدنظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی (DSM-IV). ترجمه محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس، (۱۳۸۱). تهران: نشر سخن.
برزیده، مصطفی؛ چوبینه، علیرضا؛ طباطبایی، سیدحمیدرضا. (۱۳۹۱). ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با وضعیت سلامت عمومی در پرستاران. فصلنامه طب کار، سال ۴، شماره ۳، صص ۲۷-۱۷٫
برزیده، مصطفی؛ چوبینه، علیرضا؛ طباطبایی، سیدحمیدرضا. (۱۳۹۱). ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با وضعیت سلامت عمومی در پرستاران. فصلنامه طب کار، سال ۴، شماره ۳، صص ۲۷-۱۷٫
بهادرخان، جواد. (۱۳۸۸). ارتقای سلامت روان. تهران: انتشارات به نشر.
بهادری خسروشاهی، جعفر و هاشمی نصرت آباد، تورج. (۱۳۹۰). رابطهی سبکهای دلبستگی، راهبردهای مقابلهای با اعتیاد به اینترنت. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال ۸، شماره ۳۰، صص ۱۸۸-۱۷۷٫
بهروزیان، فروزان؛ خواجهالدین، نیلوفر؛ هدایی، فرانک، زمانی، ندا. (۱۳۸۸). بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیوه های مقابله ای با سلامت عمومی کارکنان بخش خصوصی صنعتی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، سال ۸، شماره ۳، صص ۷-۱٫
پیمانپاک، فایزه؛ منصور، لادن؛ صادقی، منصورهالسادات؛ تقیپور، ابراهیم. (۱۳۹۱). رابطه استرس شغلی با رضایتمندی زناشویی و سلامت روان در پرستاران بیمارستانهای شهر تهران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره ۱۳، صص ۵۴-۲۷٫
پیمانپاک، فایزه؛ منصور، لادن؛ صادقی، منصوره السادات؛ تقیپور، ابراهیم. (۱۳۹۱). رابطه استرس شغلی با رضایتمندی زناشویی و سلامت روان در پرستاران بیمارستانهای شهر تهران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال ۴، شماره ۱۳، صص ۵۴-۲۷٫
ترشیزی، مرضیه؛ سعادت جو، سیدعلیرضا. (۱۳۹۱). استرس شغلی در کارکنان کارخانه لاستیک سازی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سال ۱۹، شماره ۲(پیاپی ۵۱)، صص ۲۰۷-۲۰۰٫
حاجی امینی، زهرا؛ چراغعلی پور، ضرغام؛ آزاد مرزآبادی، اسفندیار؛ عبادی، عباس؛ نوروزی کوشالی، علی. (۱۳۹۰). مقایسه میزان استرس شغلی در رانندگان نظامی و غیرنظامی شهر تهران. مجله طب نظامی؛ سال ۱۳، شماره ۱، صص ۳۰-۲۵٫
حسن زاده، حبیبالله. (۱۳۸۷) بررسی میزان استرس شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفهای کردستان. طرح پژوهشی.
حسن زاده، حبیبالله؛ شیربگی، ناصر؛ اولیزاده، هوشنگ. (۱۳۹۱). بررسی میزان استرس شغلی و بهره وری کارکنان شرکت گاز استان کردستان. فصلنامه سلامت کار ایران، سال ۹، شماره ۲، صص ۱۰-۱٫
حسنی، محمد؛ قاسمزاده علیشاهی، ابوالفضل؛ کاظمزاده، مهدی. (۱۳۹۲). نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت و استرس شغلی کارکنان. مجله سلامت و بهداشت، سال ۴، شماره ۱، صص ۵۶-۴۷٫
حسینی، سیدمجتبی؛ فتحی آشتیانی، علی. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین رضایتمندی زناشویی و مدت زمان ازدواج در میان دانش پژوهان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). فصلنامه روانشناسی و دین، سال ۳، شماره ۴، صص ۱۴۵-۱۲۷٫
خانهشناس، فرین؛ الهیاری، تیمور؛ خلخالی، حمیدرضا. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط عوامل استرسزای روانی-اجتماعی کار با عملکرد شغلی در بین کارکنان بانک. فصلنامه ارگونومی، سال ۱، شماره ۳، صص ۱۰-۱٫