۱٫۳۹
۱٫۴۴
۱٫۶
۱٫۹۲
جدول۴-۳: جدول داده های میانگین؛ کمینه و بیشینه و انحراف معیار دما در طول۶۰ سال
با بررسی دادهها اطلاعات بدست آمده مربوط به دما بدین شرح هستند که در ماههای فصل زمستان ما کمترین دما را خواهیم داشت و در ماههای پایانی تابستان دما به حداکثر میزان خود خواهد رسید.
۴-۱-۳-۲- نمایش منحنیهای دما
شکل۴-۲: مقایسه میانگین؛ کمینه و بیشینه دما بر حسب ماه در بازه زمانی ۶۰ سال
شکل ۴-۳: رژیم تغییرات دما در طی ۶۰سال به صورت میانگین سال به سال
با بررسی تغییرات رژیم دمایی سالانه شاهد این ماجرا خواهیم بود که دما در حال افزایش است و این گرمایش در بلند مدت و در بازههای زمانی ۴ تا ۵ سال تکرار میشود.
در بررسی مربوط به یک دوره شصت ساله (۱۱۳۸۴-۱۳۳۱)، متوسط دمای هوا برابر ۹/۱۸درجه سانتی گراد گزارش شده است. حداکثر مطلق دما در تیرماه برابر ۴۳ درجه سانتی گراد و حداقل آن در دی ماه برابر ۷/۲- درجه سانتی گراد گزارش شده و اختلاف درجه حرارت سالانه حوالی یزد ۵۰ درجه سانتی گراد است.
به این ترتیب، آب و هوای استان یزد به علت قرار گرفتن در کمربند خشک جهانی، دارای زمستا ن های سرد و نسبتاً مرطوب و تابستان های گرم و طولانی و خشک است. در ایام تابستان، ییلاق های شیرکوه پناهگاه مردم گرمازده این استان است.
۴-۱-۴- بررسی میزان رطوبت هوا
رطوبت هوا عبارت است از میزان بخارآب موجود در هوا که این میزان با توجه به منطقه مورد نظر تفاوت دارد. این موضوع بدین منظور نمیباشد که در برخی از مناطق مانند بیابانها رطوبت وجود ندارد بلکه در آن مناطق هم رطوبت با درصد کم وجود دارد.
تعیین نم نسبی در ایستگاههای سینوپتیک، اقلیم شناسی، هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور و برخی از ایستگاههای تبخیرسنجی وزارت نیرو صورت میگیرد. تعداد سنجش های روزانه در ایستگاههای فوق حداقل سه نوبت است. ۵/۱۲ ظهر و ۵/۶ صبح و ۵/۶ بعدازظهر میباشد. روند تغییرات رطوبت نسبی در روزهای صاف و آفتابی روز طی ساعات دارای یک سیر کاهشی از صبح تا ظهر است و نیمروز به حداقل خود میرسد و قبل از طلوع آفتاب حداکثر خود را به دست میآورد و طی ساعات عصر و شب بطور مجدد در جهت عکس نسبت به تغییرات دما میباشد و حداقل آن مقارن با حداکثر دما و حداکثر آن همزمان با حداقل دما میباشد. در ارتباط با عامل رطوبت نسبی به ویژه در محاسبات مربوط به تبخیر و تعرق پتانسیل، بکارگیری رطوبت نسبی حداکثر، حداقل و متوسط ضرورت مییابد.
۴-۱-۴-۱- بررسی دادههای رطوبت
جدول۴-۴: میانگین، کمینه و بیشینه دادههای رطوبت

شکل۴-۴: مقایسه میانگین؛ کمینه و بیشینه رطوبت بر حسب ماه در بازه زمانی ۶۰ سال
دادههای جدول فوق بیانگر این موضوع میباشد که تفاوت بسیار زیادی بین رطوبت ماههای گرم و ماههای سرد وجود دارد؛ به طوریکه در دیماه (ژانویه) رطوبت به ۱/۶۸ درصد رسیده و در ماه مرداد (آگوست) کمترین میزان رطوبت به میزان ۱/۸ گزارش شده است.
شکل۴-۵: رژیم تغییرات دما در طی ۶۰ سال به صورت میانگین سال به سال
۴-۱-۴-۲- نمایش منحنیهای رطوبت