انعطاف پذیری و سیر تکاملی

شکل ‏۳ ۶ طیف پاسخ تغییر مکان
بنابراین انعطاف پذیری دو پیامد مثبت و منفی را به دنبال دارد. پیامد مثبت آن، عبارت است از کاهش نیروهای پاسخ که مطلوب است و پیامد منفی آن افزایش تغییر مکان های نسبی میباشد. پس باید به گونهای عمل کرد که پیامد مثبت آن را تقویت و پیامد منفی آن را کاهش داده و یا تدبیری برای رخداد این پیامد نامطلوب اندیشید.
استهلاک انرژی
یکی از راه های جذب و یا استهلاک انرژی در حالت ارتعاشی، استفاده از میرا کننده هاست. راه دیگر استفاده از موادی است که در دورههای بارگذاری و باربرداری، تشکیل حلقههای به اصطلاح هیسترزیس را داده و توسط این حلقهها، انرژی حرکت را مستهلک کنند. به این گونه مواد، مواد هیسترتیک نیز گفته میشود. حال اگر میرایی به یکی از راههای بالا در سطح جدایش به طور اساسی افزایش یابد، میتوان تغییر مکانهای نسبی وابسته را در این سطح کنترل و محدود نمود.
ابزارهای مکانیکی که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از میله هایی که از جنس فولاد نرم و یا سرب. امروزه برخی جداسازها که از مواد فوق تشکیل یافته اند، در پل ها بکار گرفته می شوند، به عنوان مثال می توان از بالشتک های سربی لاستیکی و به ویژه الاستومترهای مسلح نام برد.
سختی در برابر نیروهای کم
هر گاه سازه ای که در برابر بارهای شدید ناشی از زلزله، به طریقه افزایش پریود، مقاوم گردد، در برابر بارهای خفیف نظیر باد، ترمز، زلزله های با شدت کم و… عملکرد مطلوبی نخواهد داشت، در واقع سیستم لرزه جدایش در برابر این بارها مقاومت نخواهد کرد و بهره برداری از سازه را دچار اشکال خواهد نمود. به عنوان یک راه حل می توان از سیستم های جدایشی استفاده کرد که در برابر بارهای کم از خود مقاومت نشان می دهند و در برابر بارهای زیاد عملکرد جدایشی دارند و به این گونه سیستمها، سیستمهای جدایشی غیر خطی میگویند که اکثر سیستم های لرزه جدایش چنین خاصیتی را دارا هستند [ ].
انواع مختلف سیستم های لرزه جدایش
سیستم های لرزه جدایش بسته به مورد استفاده و نیز سیر تکاملی آن ها گونههای مختلفی را شامل می گردد. از ساده ترین آن ها، سیستم های اصطکاکی خالص و از متداول ترین آن ها، از نظر کاربرد، می توان بالشتک های لاستیکی چند لایهای را نام برد [ ]. سیستم اصطکاکی در ساده ترین حالت می توانند یک لایه متشکل از شن یا ماسه را شامل گردد. سیستم های الآر-بی که اکثر بالشتک های الاستومترهای پل ها را نیز در بر می گیرد، از کاربردی ترین سیستم ها لرزه جدایش است و قبل از مطرح شدن به عنوان یک لرزه جداساز، به عنوان یک تکیه گاه مناسب در پل ها مورد استفاده قرار می گرفتند.
سیستم های لرزه جدایش از گوناگونی زیادی برخوردارند ولی پایه و اساس همگی آن ها بر سه سیستم کلی استوار است که در هر کدام از این سیستم ها به طور جداگانه و یا ترکیبی استفاده شده است. سیستم های مبنا عبارتند از [ ]:
سیستم های اصطکاکی
سیستم های لاستیکی
سیستم های هیسترتیک
با توجه به موارد بالا سیستم های لرزه جدایش در شش گروه عمده طبقه بندی می شوند. این سیستم ها عبارتند از (شکل ‏۳۷ و شکل ‏۳۸ ) :
جداساز اصطکاکی خالص “”P- F
بالشتک های لاستیک چند لایه “LRB”
جداساز اصطکاکی-مقاوم “R-FBI”
سیستم هایی که توسط “Electricite de France ” ساخته می شود “EDF”
بالشتک های سربی لاستیکی یا نیوزیلند “NZ”
جداساز اصطکاکی– مقاوم لرزشی “SR-F”

شکل ‏۳ ۷ سیستم های لرزه جدایش (P-F,LRB,EDF,R-FBI) [35 ]

شکل ‏۳ ۸ سیستم های لرزه جدایش (NZ ,S-RF) [35 ]

Share this post

Post navigation

You might be interested in...