انقلاب اسلامى و نهج البلاغه

. ابن بابویه، محمّد بن على، من لا یحضره الفقیه،محقّق و مصحّح على اکبر غفارى ،قم ، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق، ج‏۴ ص ۴۰۰٫ از علمای شیعه هستند که سال ۳۰۵ ق در قم متولد شد و سال ۱۳۸۱ ق درگذشت از آثار او علل الشرایع و … است.
. طوسى محمّد بن الحسن ،الأمالی ‏،مصحح: مؤسسه البعثه ،قم ،دار الثقافه،ق ۱۴۱۴ ،ص۳۸۲٫
. ابن أبی جمهور، محمّد بن زین الدین ،عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه ،محقّق یا مصحح عراقى، مجتبى‏ ،قم ،دار سید الشهداء ،۱۴۰۵ق ،ج‏۳ ص ۳۳۰٫ ایشان فقیه، محدث و عارف شیعی است که ولادتش معلوم نیست وی حدوداً قرن ۹ در بحرین متولد شده و ۹۴۰ ق درگذشت از آثار ایشان کشف البراهین و انوارالمشهدیه است.
. ابن بابویه، محمّد بن على‏،الخصال،تصحیح: غفارى، على اکبر،قم ،جامعه مدرسین‏،۱۳۶۲ ش ،ج‏۱ص ۱۵۴٫
. نورى، حسین بن محمّد تقى،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏ ،قم ،مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)‏،۱۴۰۸ ق ،ج‏۱ ص۲۱۵٫ از علمای شیعه هستند که سال ۱۲۱۷ ش متولد شد و ۱۲۸۱ ش درگذشت از آثار وی کلمه الطیّبه و النجم الثاقب می باشد.
. مفید، محمّد بن محمّد ،الأمالی ،النص، محقّق مصحّح: استاد ولى، حسین وغفارى على اکبر ،قم ،کنگره شیخ مفید،۱۴۱۳ق ،ص ۲۲۱٫
. ابن بابویه، محمّد،خصال،پیشین ،ج‏۱، ص ۱۶٫
. ابن بابویه، محمّد، امالی، پیشین ص ۲۳۲٫
. محدّث، نورى، میرزا حسین ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت (علیهم السلام ) ،بیروت- لبنان ،مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) ،۱۴۰۸ق ،ج ۱۲ ص ۴۹٫
. پیکار صفین ،ترجمه وقعه صفین، مترجم پرویز اتابکى،تهران‏ ،انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى،۱۳۷۰ش‏ ،ص: ۳۲۱٫
. نصر بن مزاحم ،پیشین ،ص ۳۲۱٫ از مورخان بزرگ کوفی است که متوفی سال ۲۱۲ ق است و از آثار ایشان المناقب و الجمل می باشد.
.سیّد رضی، محمّد بن حسین، نهج البلاغه، تصحیح: صبحی صالح، قم ،هجرت ، ۱۴۱۴ ق.ص۳۹۱٫ از علمای شیعه هستند که سال ۳۵۹ ق در بغداد متولد شد و ۴۰۶ ق درگذشت از آثار ایشان خصائص الائمه می باشد.
.کلینى، محمّد بن یعقوب ،أصول الکافی، ترجمه سید جواد مصطفوى ،تهران،کتاب فروشى علمیه اسلامیه،۱۳۶۹ش ،ج‏۳، ص۱۴٫
.کلینى، محمّد بن یعقوب،پیشین ج۳ ص ۱۴٫
. مجلسى، محمّد باقر بن محمّد تقى‏،مرآت العقول،محقّق و مصحّح سیّد هاشم رسولى محلّاتى،تهران ،سیّد هاشم‏ دار الکتب الإسلامیه ۱۴۰۴ق ،ج ۲ ص ۱۰۶٫
. کلینى، محمّد بن یعقوب ،گزیده کافى،ترجمه محمّد باقر بهبودى، ‏تهران ،مرکز انتشارات علمى و فرهنگى ،۱۳۶۳ش ،ج‏۳ ص۵۳٫
. طوسى، محمّد بن الحسن،تهذیب الأحکام،محقّق مصحح حسن اوسوى خرسانی، تهران، دار الکتب الإسلامیه ‏،۱۴۰۷ ق، ج‏۵ ص ۴۶۷
. مجلسى، محمّد باقر بن محمّد تقى ،مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،پیشین ،ج‏۱۷ص ۳۸۴٫
. طوسى، محمّد بن الحسن‏ ،پیشین،ج ۲ص۲۷۶٫
. فیض کاشانى، محمّد محسن بن شاه مرتضى ،الوافی ،اصفهان ،کتابخانه امام أمیر المؤمنین على علیه السلام‏ ،۱۴۰۶ق ،ج‏۷ ص ۲۷٫ از علمای شیعی هستند که سال ۱۰۰۷ ش در کاشان متولد شد و سال ۱۰۹۰ ش درگذشت از آثار ایشان سراج السالکین و إحیاء الإحیاء می باشد.
. کلینى، محمّد بن یعقوب ،ترجمه محمّد باقر بهبودى ،پیشین ،ج‏۵، ص ۶۵٫
.کلینى، محمّد بن یعقوب،ترجمه محمّد باقر بهبودى پیشین ،ج‏۵ ص۲۴۸٫